Zapojte se do výzvy “Aby potraviny nekončili v koši”

Projekt realizuje každá základná škola samostatne podľa nasledujúceho scénara: 

1. Zapojte se do výzvy “Aby potraviny nekončili v koši”

2. Realizujte osvetu

S využitím poskytnutých metodických materiálov zo sekcie Plytvanie potravinami pedagógovia začlenia tému do vyučovacieho procesu, realizujú osvetu o téme plytvania potravinami a motivujú žiakov k zmenám. 

3. Vykonajte audit súčasného stavu

  • Zistenie aktuálneho stavu: žiaci sa v spolupráci s pedagógmi zapoja do monitorovania množstva a zloženia odpadu vo forme zbytkov v školskej jedálni. Zber dát by mal prebiehať 1 deň až 1 týždeň, žiaci sledujú a vyhodnocujú množstvo a zloženie vyhadzovaných zbytkov a zisťujú i dôvody nedojedania. K dispozícii majú formuláre na zber dát.

  • Vyhodnotenie aktuálneho stavu: žiaci v spolupráci s pedagógmi vyhodnotia zistené dáta a predstavia výsledky ostatným žiakom, pedagógom, kuchárkam a rodičom.

  • Monitoring stavu: žiaci priebežne jeden krát za štvrť roka vykonajú audit a zbierajú dáta o množstve odpadu zo školskej jedálne a porovnávajú tento výstup s počiatočným stavom na začiatku projektu.  

4. Vytvorte akčný plán znižovania množstva odpadu v školskej jedálni 

Žiaci v spolupráci s pedagógmi a pracovníkmi školskej jedálne vypracujú akčný plán konkrétnych krokov vedúcich k znižovaniu množstva vyhadzovaných pokrmov v školskej jedálni. Akčný plán školy “Aby potraviny nekončili v koši žiaci predstavia celej škole. Splnenie plánu škola priebežne vyhodnocuje a zverejňuje výsledky. 

K dispozícii je zoznam Opatrení k znižovaniu plytvania jedlom v školských jedálňach.

Kľúčové kompetencie:

Realizáciou aktivít z metodík sú rozvíjané tieto kľúčové kompetencie: komunikatívna kompetencia, kompetencia k riešeniu problémov, občianska a sociálna kompetencia. 

Ciele udržateľného rozvoja:

Realizáciou aktivít z metodík pomáhate naplňovat tieto Ciele udržateľného rozvoja OSN: 

  • 2. koniec hladu

  • 3. zdravie a kvalitný život

  • 12. zodpovedná výroba a spotreba