Vykonajte audit súčasného stavu plytvania potravinami v školskej jedálni

Cieľ aktivity: žiaci sa zoznámia s dôvodmi, prečo je dôležité znižovať plytvanie potravinami, porozumejú opatreniam na znižovanie plytvania potravinami v školskej jedálni a doma, zvládnu vypočítať hmotnosť zbytkov potravín a vyjadriť výsledky graficky. 

Metodické návody a formuláre

Prieskumný formulár na zber dát môžu alternatívne pedagógovia alebo žiaci vytvoriť na každý deň napríklad  v GoogleForms alebo inom online formulári. Zber a vyhodnotenie dát tak bude jednoduchšie. Takýto formulár si môžu žiaci vytvoriť napríklad na hodine informatiky. Príklad šablóny nájdete tu: https://forms.gle/FSLSCAjixuNKrLgy8