Ponuka neformálnych vzdelávacích programov pre učiteľov

SEMINÁR 01: Na farmu! Vzdelávacie exkurzie na poľnohospodársky statok v regióne školy

Vezmite deti a žiakov a ukážte im ako to vyzerá na statku, dajte im ochutnať na slnku dozreté dobroty. Pomôžete im poznať, odkiaľ potraviny naozaj pochádzajú. Navyše im umožníte úžasný zážitok, z ktorého si odnesú dlhotrvajúce spomienky. Odvďačia sa vám veľkým zápalom a ani nespoznajú, že sa učia.

Aktivita pozostáva z:

 • Zoznámenie a plánovanie: Lektor predstaví sadu materiálov, ktoré vám uľahčia proces plánovania a organizovania výletu na farmu. Materiály zahŕňajú všetko od návodu na informačné stretnutie s farmárom, dôležité bezpečnostné a zdravotné upozornenia, zaujímavé aktivity, ktoré môžete s deťmi na farme robiť a otázky, ktoré môžu žiaci alebo učitelia poľnohospodári položiť, až po aktivity, ktoré váš výlet zhodnotia späť v triede. Lektor tiež predstaví výukové aktivity z témy Príbehy jedla, ktoré môžete realizovať pred samotnou exkurziou. Spoločne vyberiete vhodnú farmu v okolí a zvolíte termín akcie.
 • Praktická časť: Výlet na farmu: zabezpečenie dopravy a vzdelávacích aktivít na farme, zodpovedajúce veku detí a žiakov. Zabezpečenie občerstvenia.

Poskytnuté materiály

Vzory vzdelávacích metodík a návodov, ktoré je možné kopírovať alebo stiahnuť z webu.

Podpora po exkurzii

Podpora pri nadviazaní dlhodobej spolupráce s farmárom pre vzdelávacie účely aj pre účely dodávok surovín do školskej jedálne.

Aké kritériá program ŠZŠ exkurziou naplníte:

 • B18 Výučba o jedle, zásadách udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva a zásadách zdravej výživy je súčasťou školského vzdelávacieho programu.
 • B21 V rámci výučby organizujeme každoročné návštevy fariem.

Organizácia:

Doba trvania: celodenný alebo poldenný výlet

Miesto konania: vopred vybraná farma v regióne vašej školy

Cena: odvíja sa od nákladov na dopravu v závislosti od počtu účastníkov a vzdialenosti, od výšky odmeny farmárovi a nákladov na občerstvenie. Cena bude upresnená po odsúhlasení konkrétnej podoby exkurzie.

Objednávka semináru: pre objednávku tohoto semináru prosím napíšte na info@skutocnezdravaskola.sk. 

SEMINÁR 02: Školský farmársky deň na vašej škole

Hlavnou témou projektového školského farmárskeho dňa je jedlo a jeho cesta z farmy na stôl. Tému je možné doplniť o ďalšie aktivity súvisiace so zdravým životným štýlom a udržateľnou ekonomikou.

Cieľom je rozvíjať a upevniť u žiakov vedomosti a zručnosti, ktoré povedú k zdravému stravovaniu, záujmu o zdravú výživu, šetrnému a zodpovednému nakupovaniu a podporia miestnu udržateľnú ekonomiku i tradície.

Žiaci v spolupráci so svojimi učiteľmi naplánujú, pripravia, propagujú a realizujú tematický projektový deň a výsledky svojho školského projektu predstavia rodičom, partnerom aj miestnej komunite.

Aktivita pozostáva z:

 • Zoznámenie a plánovanie: Pomôžeme vám zorganizovať projektový deň pre celú školu týkajúci sa tematických okruhov: miestna udržateľná ekonomika, zdravé jedlo, zdravý životný štýl, príbehy jedla, environmentálne postoje a hodnoty a vzťah k miestu. Školský farmársky deň môže byť vyústením niekoľkotýždňového projektu a môže zahŕňať tiež školské farmárske trhy. Lektor predstaví sadu materiálov, ktoré vám uľahčia proces plánovania a organizácie projektového dňa a metodiky projektu Školské farmárske trhy. Predstavíme skúsenosti ďalších škôl, ktoré už podobné akcie realizovali.
 • Prípravná fáza: Pomôžeme vám vybrať vhodné aktivity pre projektový deň, zodpovedajúce veku žiakov. Pomôžeme zabezpečiť poľnohospodárov alebo výrobcov / remeselníkov z regiónu. Pomôžeme vám s realizáciou prípravných prác, informovaním okolia školy a propagáciou podujatia. V spolupráci so školskou jedálňou a rodičmi / žiakmi pomôžeme so zaistením občerstvenia z produktov od miestnych producentov. Pomôžeme s komunikáciou so zriaďovateľom školy, miestnymi združeniami a organizáciami, ktoré by mohli na podujatie finančne prispieť.
 • Realizácia: Na mieste pomôžeme s koordináciou aktivít projektového dňa. Pomôžeme s fotodokumentáciou.

Poskytnuté materiály

Vzory vzdelávacích metodík a návodov, ktoré je možné kopírovať alebo stiahnuť z webu.

Aké kritériá program SZŠ exkurziou naplníte:

 • B18 Výučba o jedle, zásadách udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva a zásadách zdravej.
 • B22 Každoročne organizujeme pre žiakov, rodičov a verejnosť akcie na tému zdravé stravovanie.
 • B23 Aktívne sa snažíme zapojiť rodičov žiakov a verejnosť do našich pestovateľských a kulinárskych aktivít.
 • B24 Naše skúsenosti z programu Skutočne zdravá škola zdieľame s ostatnými školami, rodičmi a verejnosťou.

Organizácia:

Doba trvania: celodenná alebo poldenná akcia

Miesto konania: školská záhrada, školské ihriská, priestory školy či školská telocvičňa.

Cena: 140 EUR* – odmena lektorovi za organizáciu, prípravu a plánovanie. Cena nezahŕňa náklady na vlastný farmársky trh či náklady na občerstvenie a prepravu detí.   

Objednávka semináru: pre objednávku tohoto semináru prosím napíšte na info@skutocnezdravaskola.sk. 

SEMINÁR 03: Odkiaľ pochádza jedlo

Sezónna a lokálna strava chráni nielen nás, ale aj našu planétu 

Zámerom je poskytnúť učiteľom návody na workshopy a hry pre žiakov, vďaka ktorým môžu deti pochopiť, čo v praxi znamená zásada Lokálne a sezónne. 

Workshop je možné pripraviť aj spolu s lektorom v triede.

Aktivita pozostáva z: 

 • Plánovanie: Lektor pripraví materiály a dohodne s učiteľom vhodné zaradenie workshopu podľa aktuálne preberanej látky v Prírodovede na 1. stupni, alebo Biológii, či Svete práce na 2. stupni.
 • Praktická časť: Zážitkové vyučovanie, získanie inšpirácií a zručností na vedenie hodín

Témy: 

 • Čo jeme podľa zásady lokálne a sezónne v jednotlivých ročných obdobiach. / Prečo máme na Vianoce radšej jabĺčko ako jahody zo Španielska?

 • Prečo zásada „Lokálne a sezónne“ chráni nielen nás, ale aj planétu Zem a lokálnu ekonomiku.  

 • Cieľom je rozvíjať a upevniť u žiakov vedomosti o zdravom stravovaní a nakupovaní a ekologickom správaní, ktoré nepoškodzuje naše zdravie a správa sa šetrne k životnému prostrediu a navyše podporuje miestnu udržateľnú ekonomiku i tradície.

 • Zdravý tanier / Ako vyzerá jeho zloženie? / Akú časť tvorí zelenina a ovocie? / Zážitková hra s preliezacím tunelom.

Poskytnuté materiály:

Scenáre hier, recepty na jednoduché ochutnávky, vzory pracovných listov návodov, ktoré je možné kopírovať alebo stiahnuť z webu.

Aké kritériá SZŠ naplníte:

 • B18 Výučba o jedle, zásadách udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva a zásadách zdravej výživy je súčasťou školského vzdelávacieho programu.
 • B24 Naše skúsenosti z programu Skutočne zdravá škola zdieľame s ostatnými školami, rodičmi a verejnosťou.

Dĺžka trvania: popoľudňajšia aktivita v školskom klube, alebo ako praktická ukážka, namiesto vyučovania v rozsahu cca 2 vyučovacie hodiny, podľa dohovoru.

Miesto konania: školský klub, učebňa, školská záhrada, školské ihrisko, školská telocvičňa.

Vhodné pre: prvý a druhý stupeň ZŠ, informácie v jednotlivých workshopoch sú volené adekvátne vekovej kategórii.

Ročné obdobia: všetky

Počet osôb: do 25 (alebo jedna školská trieda)

Cena: 80 EUR* – ak si objednáte lektora, odmena lektorovi za organizáciu, prípravu a plánovanie. 


Objednávka semináru: pre objednávku tohoto semináru prosím napíšte na info@skutocnezdravaskola.sk. 

SEMINÁR 04: Ste závislí?

Cukor a jeho nástrahy

Zámerom je vysvetliť, čo je cukor, aké druhy poznáme a ako naše telo cukor využíva. Učitelia získajú návody na workshopy a hry pre žiakov, vďaka ktorým deťom ľahko vysvetlia, kde všade sa cukor nachádza a v akom množstve.

Workshop je možné pripraviť aj spolu s lektorom v triede.

Aktivita pozostáva z:

 • Plánovanie: Lektor pripraví materiály a dohodne s učiteľom vhodné zaradenie workshopu podľa aktuálne preberanej látky v Biológii na 2. stupni.

 • Praktická časť: Zážitkové vyučovanie, získanie inšpirácií a zručností na vedenie hodín, čítanie etikiet, práca s váhou, prepočty a premena jednotiek.

Témy: 

 • Ste závislí? / Malé pokusy s cukrom.

 • Viete koľko gramov cukru, alebo „čajových sáčkov cukru“ je v obľúbených žiackych nápojoch? / Navažovanie cukru podľa údajov na etikete.

 • Ukážky potravín, v zložení ktorých je pridaný cukor: kečup, jogurt, pečivo, šunka, väčšina detských čipsov a mnoho iných. / Čítanie etikiet / Ako je možné, že ste cez hranicu denného príjmu cukru a ešte ste nemali sladkosť? 

 • Rozdiely medzi sladenými nápojmi, energetickými nápojmi, iontovými nápojmi. / Recepty na domáce iontové alebo energetické nápoje.

 • Športujete? / Čo jesť pred a po tréningu?

 • Učíte sa? / Čo jete počas vyučovania? / Prečo pravidelná strava priamo ovplyvňuje pozornosť a výkon v škole?

Poskytnuté materiály:

Ukážky výpočtov, Etikety nápojov a produktov

Aké kritériá SZŠ naplníte:

 • B18 Výučba o jedle, zásadách udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva a zásadách zdravej výživy je súčasťou školského vzdelávacieho programu.
 • B24 Naše skúsenosti z programu Skutočne zdravá škola zdieľame s ostatnými školami, rodičmi a verejnosťou.

Dĺžka trvania: Praktická ukážka, namiesto vyučovania v rozsahu cca 2 vyučovacie hodiny, podľa dohovoru.

Miesto konania: učebňa, školská záhrada, školské ihrisko, školská telocvičňa.

Vhodné pre: druhý stupeň ZŠ do 8 ročníka, alebo Osemročné gymnázia po terciu 

Ročné obdobia: všetky

Počet osôb: do 25 (alebo max. jedna školská trieda)

Cena: 80 EUR* – ak si objednáte lektora, odmena lektorovi za organizáciu, prípravu a plánovanie. 

Objednávka semináru: pre objednávku tohoto semináru prosím napíšte na info@skutocnezdravaskola.sk. 

SEMINÁR 05: Pitný režim 

Ako si žiak vypočíta, koľko tekutín mám cez deň vypiť a prečo by ho to malo zaujímať?

Zámerom je vysvetliť ako dôležitý je pitný režim pre žiaka a prečo priamo ovplyvňuje výkon aj v škole. Učitelia získajú návody na workshopy a hry pre žiakov, vďaka ktorým deti pochopia, ako reaguje ľudské telo, keď mu chýba voda.

Workshop je možné pripraviť aj spolu s lektorom v triede.

Aktivita pozostáva z:

 • Plánovanie: Lektor pripraví materiály a dohodne s učiteľom vhodné zaradenie workshopu podľa ročného obdobia a aktuálne preberanej látky v Prírodovede na 1. stupni.
 • Praktická časť: Zážitkové vyučovanie, získanie inšpirácií a zručností na vedenie hodín, ukážky zmien, ktoré prebiehajú, keď sa v živom organizme stráca voda.

Témy: 

 • Koľko vody má ľudské telo? / Viete ho porovnať s niektorou zeleninou či ovocím?

 • Čo sa stane s ovocím na slnku bez vody? Čo sa stane s ľudským telom, keď nepije? 

 • Výpočty dennej potreby vody. / Násobenie a prevod jednotiek v rozsahu matematiky pre 4. ročník.

 • Rozdiely medzi sladenými nápojmi, energetickými nápojmi, iontovými nápojmi. / Recepty na domáce iontové nápoje.

Poskytnuté materiály:

Ukážky výpočtov, Etikety nápojov a produktov, ukážky ovocia a zeleniny pre potreby workshopu

Aké kritériá SZŠ naplníte:

 • B18 Výučba o jedle, zásadách udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva a zásadách zdravej výživy je súčasťou školského vzdelávacieho programu.
 • B24 Naše skúsenosti z programu Skutočne zdravá škola zdieľame s ostatnými školami, rodičmi a verejnosťou.

Dĺžka trvania: Popoludňajšia aktivita v školskom klube alebo namiesto vyučovania v rozsahu cca 2 vyučovacie hodiny, podľa dohovoru.

Miesto konania: učebňa, školská záhrada, školské ihrisko, školská telocvičňa.

​​​​​​​Vhodné pre: prvý stupeň ZŠ, 4. ročník 

Ročné obdobia: jar a / leto 

Počet osôb: do 25 (alebo max. jedna školská trieda)

Cena: 80 EUR* – ak si objednáte lektora, odmena lektorovi za organizáciu, prípravu a plánovanie. 

Objednávka semináru: pre objednávku tohoto semináru prosím napíšte na info@skutocnezdravaskola.sk

SEMINÁR 06: Zážitková hra - Tráviaca sústava 

Kedy a prečo ma bude bolieť brucho z jedla?

Získanie inšpirácií a zručností na praktické a zážitkové vedenie hodín Prírodovedy pre 3. a 4. ročník prvého stupňa, Biológie pre 5. ročník a Svet práce pre 5. ročník.

Lektor “odohrá” hodinu formou workshopu, alebo odovzdá učiteľom návody na workshopy a hry pre žiakov, vďaka ktorým deti lepšie pochopia, čo je trávenie a čo znamená, keď nás “bolí brucho”.

Workshop je možné pripraviť aj spolu s lektorom v triede.

Aktivita pozostáva z:

Plánovanie: Lektor pripraví materiály a dohodne s učiteľom vhodné zaradenie workshopu podľa preberaného učiva.

Praktická časť: Zážitkové vyučovanie, získanie inšpirácií a zručností na vedenie hodín, vedomostné hry a kvízy

Témy: 

 • Čo je trávenie? Kto všetko má tráviacu sústavu? Koľko vody má ľudské telo?

 • Čo sa stane s ľudským telom, keď nepije? Debata o detsky obľúbených ale zdravých jedlách. Hry s preliezacím tunelom, skladačka zdravý tanier a pod.


Poskytnuté materiály: Skladačka zdravý tanier

​​​​​​​Aké kritériá SZŠ naplníte:

 • B18 Výučba o jedle, zásadách udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva a zásadách zdravej výživy je súčasťou školského vzdelávacieho programu.
 • B24 Naše skúsenosti z programu Skutočne zdravá škola zdieľame s ostatnými školami, rodičmi a verejnosťou.

Dĺžka trvania: Dopoludňajšia aktivita namiesto vyučovania v rozsahu cca 2 vyučovacie hodiny, podľa dohovoru.

​​​​​​​Miesto konania: učebňa

Vhodné pre: prvý stupeň ZŠ, 3. a 4. ročník, alebo 5. ročník druhého stupňa 

Ročné obdobia: celoročne

​​​​​​​Počet osôb: do 25 (alebo max. jedna školská trieda)

Cena: 80 EUR – ak si objednáte lektora, odmena lektorovi za organizáciu, prípravu a plánovanie.

​​​​​​​Objednávka semináru: pre objednávku tohoto semináru prosím napíšte na info@skutocnezdravaskola.sk. 

*Ceny workshopov sú platné v Bratislave. Pre workshopy realizované mimo Bratislavy je potrebné k cene zarátať náklady na dopravu lektora / regionálneho koordinátora.