Chceme zdravé a vzdelané deti

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po 2. stupeň základných škôl. Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote.

Ciele programu Skutočne zdravá škola

 • zdravé deti

 • potravinovo gramotní ľudia

 • aktívne miestne spoločenstvá

 • udržateľné hospodárstvo

 • zdravé životné prostredie

Vízia programu Skutočne zdravá škola

​​​​Vznik projektu na Slovensku je reakciou na aktuálnu situáciu v oblasti verejného stravovania v štátnych stravovacích zariadeniach, ako aj na nárast civilizačných ochorení na Slovensku. Používanie nekvalitných surovín, nevyvážená strava, nárast obezity, ale aj porúch príjmu potravy, nezáujem detí o kvalitnú a vyváženú stravu, ekonomicky neefektívne vedenie kuchýň – to sú nedostatky, s ktorými sa v súčasnosti môžeme stretnúť na školách a verejnosti.

Piliere

Angažovanosť

 • Akčná skupina, ktorá sa sa venuje zlepšeniu v oblasti stravy

 • Škola svojich stravníkov informuje o zložení a pôvode pokrmov

 • Podpora žiakov a rodičov, aby prichádzali s nápadmi na zmeny v oblasti stravovania

Kvalita stravy a pôvod surovín

 • Používanie prevažne čerstvých surovín a len minimum alebo žiadne polotovary 

 • Podpora lokálnych a regionálnych dodávateľov potravín

 • Základ pitného režimu je pitná voda

Vzdelávanie

 • Zapájanie sa do mimoškolských vzdelávacích aktivít v oblasti výživy a zdravia

 • Téma udržateľného stravovania je zakomponovaná v učebných osnovách vybraných predmetov

 • Navštevy fariem, pestovanie na záhrade alebo v budove školy, lekcie varenia a spoznávanie tradičných remesiel

Zodpovednosť

 • Vzdelávanie v téme udržateľného stravovania - učitelia, rodičia, deti aj pani kuchárky

 • Triedenie odpadkov, kompostovanie a snaha o minimalizáciu potravinových zvyškov

 • Využívanie ekologických čistiacich prostriedkov

Komunita

 • Organizácia kulinárskych súťaží a podujatí

 • Zapájanie a motivácia k zdravému stravovaniu aj smerom k rodičom, prarodičom

 • Zdieľanie aktivít v oblasti zdravého stravovania s verejnosťou a inými školami

Na zamyslenie

V Slovenskej republike funguje viac ako 4000 prevádzok školského stravovania*. V nich sa denne stravuje takmer 800 000 detí (čo predstavuje asi 70 % z celkového počtu detí od MŠ po SŠ), ktoré za rok v školskej jedálni zjedia približne 180 miliónov pokrmov* (zdroj: 2muse). To predstavuje obrovskú príležitosť na ozdravenie detí a celej spoločnosti.

Ak sa téma jedla a stravovania v školskej jedálni stane súčasťou vzdelávania a deti sa dozvedia, odkiaľ pochádzajú potraviny a ako sa vyrábajú, pravdepodobne sa rozhodnú pre zdravý spôsob stravovania.

Ak začnú jedálne nakupovať poľnohospodárske suroviny a potraviny od miestnych farmárov a výrobcov vo väčšej miere, ich kúpna sila pomôže vytvoriť pracovné miesta a prinesie ďalšie výhody miestnej ekonomike, najmä na vidieku. 

„Deti, ktoré porozumejú hodnote jedla, budú v budúcnosti kupovať kvalitnejšie potraviny“.

Kým predškolák dokončí svoje stredoškolské štúdium, skonzumuje viac ako 4 000 pokrmov v školskej jedálni, čo predstavuje 4 000 príležitostí na posilnenie tela a mysle, na maškrtenie bez negatívnych následkov na zdravie a na pochopenie vzťahu medzi jedlom, ktoré jeme a svetom, v ktorom žijeme.

*Za poskytnutie faktov a štatistických údajov ďakujeme prieskumnej agentúre 2muse