Vytvorte akčný plán na znižovanie množstva odpadu v školskej jedálni

Potom, čo vyhodnotíte výsledky auditu, vypracujte akčný plán, v ktorom si stanovíte konkrétne ciele zníženia množstva odpadu z vašej jedálne. 

Akčný plán by mal obsahovať:

  • Definíciu cieľa, ktorý chcete dosiahnuť (napríklad: do konca kalendárneho roka 2021 znížime množstvo odpadu v školskej jedálni o 40%, do konca školského roka 2021/2022 ho znížime o ďalších 20%)

  • Popis opatrení, ktoré chcete realizovať

  • Zodpovedné osoby za každé opatrenie

  • Termíny dosiahnutých výsledkov jednotlivých opatrení smerujúcich k naplneniu cieľa  

Pravidelne sledujte a zverejňujte ukazovatele. Námety a nápady na opatrenia pre zníženie množstva odpadu v školskej jedálni nájdete tu: Opatrenia k znižovaniu plytvania jedlom v školských jedálňach