Aby potraviny nekončili v koši - AKO TO DOPADLO?

20. 10. 2023
Skutočne zdravá škola

Plytvanie potravinami je celosvetový problém, ktorý sa v dnešnej dobe týka už každého z nás. Nielen obyvatelia Slovenska, či Európy kupujú oveľa väčšie množstvo jedla ako sú schopní spotrebovať. Celosvetovo nám štatistiky ukazujú, že až 30% všetkého jedla končí ako odpad. Tejto problematike sme sa začali aktívne venovať aj my. Okrem osvety, ktorú sme sa spočiatku snažili primárne robiť sme prešli aj na praktickú časť v spolupráci so školami, ktoré sú zapojené v našom programe.
 

Množstvo náučných informácii k danej téme sme už zhromaždili na našom blogu - Aby potraviny nekončili v koši - AKO NA TO?

Výzva, ktorú sme smerovali na jednotlivé školy sa nám pred prázdninami prehupla do zdarného finále a to praktickou časťou, ktorá pozostávala z niekoľkodňového pravidelného mapovania zvyškov jedla v školských jedálňach. Postup zberu dát bol na každej škole rovnaký, aj keď vzhľadom k odlišným podmienkam (počet žiakov, veková kategória, časová náročnosť a iné) sa jednotlivé scenáre prispôsobili danej škole. 

Do tohto zberu dát sa zapojilo 5 škôl z rôznych kútov Slovenska. V prvom rade by sme chceli poďakovať vedeniu školy, pedagógom a vedúcim školských jedální za ústretovosť a chuť meniť veci k lepšiemu. Čo sa darí aj pomocou znížením bioodpadu na škole. Samozrejme, je to beh na dlhú trať a my si veľmi vážime, že ste sa do toho pustili s nami! Nemusí ísť iba o jednorázový projekt, ktorý vyhodnotením dát skončí. Táto výzva sa môže stať pravidelnou aktivitou v škole. Sme tu aj preto, aby sme sa spoločne pokúsili eliminovať zvyšky jedla na tanieroch detí a žiakov, a tým zvýšili kvalitu života nás všetkých. Pretože životné prostredie je priestor, kde sa realizujeme a kde máme ideálne podmienky na kvalitný život.

Zhrnutie zo škôl

ZŠ Dr. Štefana Osuského, Brezová pod Bradlom

 • zber dát: 4 dni

 • počet účastníkov: 108 (celý I. stupeň)

 • výsledok: 15,3 l/deň (15,3 kg/deň) - prepočet 142 g/dieťa/deň

 • cieľ zníženia: o 35 %

 • Blog ZŠ Dr. Štefana Osuského: Aby potraviny nekončili v koši

ZŠ Škultétyho, Nitra

ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra

 • zber dát: 3 dni

 • počet účastníkov: 639 (celá škola)

 • výsledok: 97,8 kg/deň - prepočet  153 g/dieťa/deň

 • doplňujúci výsledok (nedojedené aj nevyzdvihnuté obedy): 154,6 kg/deň (97,8+56,8) - prepočet 242 g/dieťa/deň

 • cieľ zníženia: o 10 %

 • Blog ZŠ Nábrežie mládeže: Aby potraviny nekončili v koši

ZŠ Komenského, Svidník

 • zber dát: 3 dni

 • počet účastníkov: 117 stravníkov (celá škola) 

 • výsledok: 21 l/deň (21 kg/deň) - prepočet 180 g/dieťa/deň

 • cieľ zníženia: o 15 %

 • Blog ZŠ Komenského: Aby potraviny nekončili v koši

ZŠ 8. mája, Svidník

 • zber dát: 4 dni

 • počet účastníkov: 86 stravníkov (celý I. stupeň)

 • výsledok: 9,2 kg/deň - prepočet 107 g/dieťa/deň

 • cieľ zníženia: o 30 %

Niektoré školy sa nezapojili priamo do aktivity, ale venujú sa jej iným spôsobom - jednoducho vzdelávaním a spätnými väzbami, či exkurziou vo veľkom potravinovom reťazci. Tieto aktivity opísali vo svojich blogoch:

Značný prínos k tejto problematike na Slovensku prináša občianske združenie Freefood, s ktorým spolupracujeme. Pozrite sa, aké aktivity ponúkajú pre školy.

Záver

Na základe zberu dát na jednotlivých školách, ktoré sa zapojili do našej výzvy sme zistili, aké množstvo tvoria zvyšky nedojedených obedov počas bežného dňa skončí v koši. Čísla, ktoré sme získali predstavujú množstvo KBO (kuchynského biologického odpadu) v kilogramoch, prípadne v litroch. Konkrétne štatistické údaje vytvárali samotní žiaci z daných škôl napr. v rámci informatiky, matematiky. Týmto komplexným rozborom danej problematiky, edukáciou a osvetou veríme, že ďalší obdobný zber už vyjde lepšie a výsledné čísla odpadu budú časom na školách klesať. 

Naším prieskumom sme zistili zaujímavé údaje o konkrétnych jedlách, ktoré sa v jedálni podávajú. Zamerali sme sa na zistenie, ktoré sú obľúbené, či jedia počas školského obeda aj polievku a aká príloha žiakom najviac chutí. Implementovaním zistených poznatkov v praxi dochádza k:

 • zníženiu bioodpadu = zníženiu poplatku za jeho vývoz, ktorý škola plati

 • získaniu spätných väzieb o jedálni

 • väčšiemu záujmu iných škôl o túto aktivitu

 • zvýšeniu povedomia o plytvaní potravinami na škole aj na verejnosti a v médiách

Späť na zoznam