Postrehy z návštev školských jedální - 1. časť

3. 11. 2022
Skutočne zdravá škola

V máji a júni sa Skutočne zdravá škola stretla so školami, ktoré sa vďaka Nadačnému fondu Kaufland mohli zapojiť do “Analýzy školskej jedálne”. Navštívili sme rôzne kúty Slovenska. Konečne offline - po dvoch rokoch Covidu to padlo veľmi vhod obom stranám. Vďaka patrí všetkým školám, ktoré chcú napredovať a vzdelávať sa, a tým prispievať k zlepšovaniu kultúry stravovania v školských jedálňach. 

Postrehy vo vzťahu k vzdelávaniu personálu jedální

Základné školenia bývajú ohľadom BOZP a HACCP. Niektoré sa konajú priamo na školách, iné v krajských mestách. Tam väčšinou cestuje vedenie školy alebo jedálne, ktoré potom ústne podávajú zistené informácie a inštrukcie personálu jedální. Kuchárky sa môžu väčších školení zúčastniť iba počas prázdnin, keď jedáleň nevarí. Niektoré školenia sa počas Covidu stopli, iné sa presunuli do online priestoru. Mnoho kuchárov a kuchárok by uvítalo školenia priamo v jedálni, a tých nie je dostatok. Vedúce jedálni by uvítali vzorový jedálny lístok na celý mesiac podľa novej Aplikácie k MSN aj s pokrytím financií.

Čo na to Skutočne zdravá škola?

 • zistenia z analýzy sme prezentovali na konferencii

 • pokračujeme v analýzach ŠJ

 • rozbiehame workshopy na školách šité na mieru pre jedálne

 • naďalej prinášame webináre, ktoré je možné si pozrieť aj zo záznamu

 • ohľadom školení odporúčame kontaktovať aj krajské metodičky pre školské stravovanie či zriaďovateľov škôl

Pevne veríme, že týmto prelomíme nedostatočné vzdelávanie personálu jedální a aj dostatočný záujem celého pracovného kolektívu. Chceme zatraktívniť povolania v školskej jedálni a byť nápomocní pri riešení otázky personálneho zabezpečenia, ktoré školy trápi. Radi prezdieľame inzeráty o voľných pracovných pozíciách. V budúcich projektoch sa plánujeme zamerať viac aj na stredné odborné školy (odbory v gastronómii, potravinárstve a poľnohospodárstve, zdravotníctve).

Postrehy vo vzťahu k financovaniu jedální

Viacero školských jedální bolo podporených v rámci rozvojového projektu MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia v rokoch 2020 a 2021. Mnohým sa však podpora ešte nedostala. Niektorí získali finančné prostriedky na nákup nového technického vybavenia od zriaďovateľa, najčastejšie išlo o nákup konvektomatu a umývačky riadu. V niektorých jedálňach pracujú so škrabkou na zemiaky či miesičom cesta s rokom výroby 1983, ktoré boli plne funkčné, no ich prípadná oprava by už možná nebola. Kritickou oblasťou sú finančné pásma na nákup potravín, ktorých navýšenie je bezodkladné. Tento stav prispieva k výraznému plošnému znižovaniu úrovne a kvality školského stravovania. Podobne je to už s dlhodobo kritickým finančným ohodnotením pracovníkov jedální, kedy je nevyhnutné zvýšenie platov aj nepedagogickým zamestnancom škôl.

Čo na to Skutočne zdravá škola?

 • mrzí nás, že v tomto roku výzva v rámci rozvojového projektu nebola obnovená

 • vyjadrili sme podporu jedálňam zaslaním listu Ministerstvu školstva a Výboru NR SR pre vzdelávanie so žiadosťou o navýšenie finančných pásiem

 • o aktualitách v tejto oblasti budú určite informovať krajské metodičky či zriaďovatelia, samozrejme, aj my na našom webe

Postrehy vo vzťahu k VO a dodávateľom

Školy v mestách majú väčšinou spoločné VO, ktoré robí mesto, resp. mestská časť. Zvyčajne sú dodávateľmi 1- 3 subjekty, najčastejšie veľkoobchody. V priebehu trvania zmluvy akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve bývajú často komplikáciou. V očiach vysúťaženého dodávateľa sa môžu brať ako ohrozenie jeho podnikateľských záujmov. Pre vedúce býva komunikácia sťažená, môžu iba veľmi málo ovplyvniť, keďže komunikačný reťazec je dlhý - vedúca ŠJ > vedenie školy > zriaďovateľ > dodávateľ. Často nastaveniu minimálnych kvalitatívnych požiadaviek nie je prikladaná patričná dôležitosť a súlad s požiadavkami podľa MSN.

Čo na to Skutočne zdravá škola?

 • pripravili sme v spolupráci s ÚVO webinár, ktorý je dostupný zo záznamu

 • aktuálne informácie o VO odzneli na našej konferencii

 • plánujeme spolupracovať na vzorovej zmluve pre školy

 • v prípade otázok sa neváhajte priamo obrátiť na stále pracoviská ÚVO podľa krajov

Vedúce ŠJ sa zhodovali v tom, že chýba definovanie kompenzácie, ak dodávateľ nedodá suroviny podľa stanovenej kvality alebo načas. Stáva sa, že vedúca ŠJ odmietne prevziať tovar, ktorý nespĺňa požiadavky. V lepších prípadoch ho dodávateľ stihne ešte v ten deň ráno znovu doviesť, aby kuchárky mohli začať variť alebo musia pristúpiť k zmene jedálneho lístka pre daný deň. Na podrobnú kontrolu etikiet pri preberaní tovaru neostáva mnoho času. Ťažšie je odsledovať dodávaný tovar od veľkoskladov, ktoré sú evidované ako slovenské firmy, ale to neznamená, že tovar bude mať krajinu pôvodu Slovensko. Bohužiaľ, niekedy sa stáva, že komunikácia s regionálnym dodávateľom je horšia, má nezodpovedný prístup, a tak sa ŠJ vracajú k pôvodnému veľkoskladu.

 • na definovanie kompenzácií či postihov pri nedodaní tovaru odporúčame myslieť už pri nastavovaní VO

 • prechádzať vráteniu tovaru je najlepšie stanovením si konkrétnych náhrad za daný tovar, ktorý nebude momentálne k dispozícii a dodávateľ vás neprekvapí novým tovarom, ktorý nepoznáte

 • z času na čas je dôležitá kontrola etikiet, či výrobca nezmenil zloženie výrobku a či stále vyhovuje vašim požiadavkám

Sme si vedomí, že vedúce ŠJ pri komunikácii musia disponovať aj dobrými argumentačnými technikami. Tiež veríme, že mnoho dodávateľov si uvedomuje, kto je konečným spotrebiteľom - DETI.

Ďalšie naše postrehy sú uvedené v druhej časti článku.

     

Späť na zoznam