Ako vnímajú zdravú výživu a školské stravovanie stredoškolskí učitelia? Výsledky prieskumu

14. 9. 2023
Skutočne zdravá škola

V Skutočne zdravej škole sme si chceli tentokrát overiť, ako problematiku zdravej výživy a školského stravovania aktuálne vnímajú stredoškolskí učitelia.

Ciele sme rozdelili do 3 oblastí a zisťovali sme:

 • odkiaľ učitelia čerpajú informácie o zdravom životnom štýle a výžive:

Do akej miery sa vyznajú v informáciách o zdravom životnom štýle a výžive?

Aké konkrétne zdroje pri tom využívajú?

Ako si overujú pravdivosť informácií?

Ako často dodržiavajú diéty bez predošlej konzultácie s lekárom alebo výživovým poradcom/dietológom?

                     

 • do akej miery sú učitelia ovplyvnení silnejúcim marketingom, ktorý ponúka rýchle riešenia pri voľbe spôsobu stravovania:

Ako často využívajú stravovanie formou donášky/rýchleho občerstvenia v škole?

Ako vnímajú tento vplyv?

         

 • akým spôsobom chcú učitelia vyjadriť svoj aktívny záujem o zatraktívnenie stravovania v škole:

Do akej miery sa aktuálne zapájajú do diania na škole – do aktivít týkajúcich sa stravovania?

Koľko času by boli ochotní tomu venovať? 

            

Nasledujúca otázka bola určená študentom stredných odborných škôl: hotelová akadémia, SOŠ obchodu a služieb/potravinárska/poľnohospodárska, SŠ zdravotnícka.

Aké aktivity súvisiace so zdravým životným štýlom a výživou by uvítali na svojej škole učitelia?

Podobne prednášky a workshopy pre študentov aj pre personál jedální sa v odpovediach učiteľov vyskytovali najviac, no zároveň aj mnohé tipy spojené so zážitkami. Aktivity na pravidelnej báze ako Deň zdravia, Deň zdravej výživy, Food Revolution day, Vegetariánsky deň, Dni ázijskej kuchyne (tematické dni).

Z výsledkov vyplýva nasledovné:

 • znalosti polovice opýtaných učiteľov o zdravom životnom štýle a výžive sú na vysokej úrovni

 • ako najčastejšie zdroje informácií figurovali noviny a časopisy

 • učitelia najčastejšie prijímajú rady o zdravom stravovaní od lekára, následne od výživového poradcu či rodiny

 • diéty bez predošlej konzultácie s lekárom nedrží väčšina

 • väčšina učiteľov sa stravuje v školskej jedálni

 • možnosť stravovania donáškovou formou učitelia využívajú minimálne, no uviedli, že približne tretina študentov ju využíva denne

 • prevažná časť učiteľov vníma silnejúci vplyv marketingu

 • vplyv marketingu vníma negatívne polovica učiteľov, nielen na seba ale aj na svojich študentov

 • takmer všetci učitelia potvrdili dôležitosť zatraktívnenia školského stravovania

 • tretina učiteľov by sa určite zapojila do aktivít na zlepšenie kultúry stravovania v školách

Rovnaké otázky sme sa pýtali aj stredoškolských študentov. Takto odpovedali.

Záver

Kvalitný a dôveryhodný zdroj informácií považujú učitelia za kľúčový. O to viac je potrebné, aby obe skupiny bádali a overovali si informácie, či už pochádzajú z tlače alebo z online priestoru. Spoločne si zdieľali, ako pri tom postupujú.

Učitelia vnímajú intenzívnejší záujem študentov o stravovanie donáškovou formou v škole, aj keď odpovede študentov sa odlišujú. Benefity jedálne nie sú pre niektorých študentov atraktívne. Práve tu je možné za pomoci učiteľov meniť ich pohľady na školské stravovanie, hoci majú už často zakorenené rôzne nálepky o školskom obede. 

Tak ako študenti, aj učitelia stredných odborných škôl intenzívne vnímajú dôležitosť prepájania výučby daného odboru, praxe s vplyvom na kultúru stravovania Slovensku. Práve o to viac v dnešnej dobe. Učitelia potvrdili dôležitosť zatraktívnenia školského stravovania a tretina z nich potvrdila záujem o aktivity. Z toho vyplýva, že učitelia môžu byť veľkým ťahúňom a vzorom pre študentov, aby sa spoločne angažovali v tejto problematike.

Ste učiteľom alebo učiteľkou na strednej škole a chcete zatraktívniť stravovanie na vašej škole? 

   

Prieskum je podporený Nadačným fondom Kaufland.

Späť na zoznam