Transformácia škôl prostredníctvom programu Aktívna škola: Ako pomáha Skutočne zdravá škola?

16. 4. 2024
Skutočne zdravá škola

Aktívna škola je projekt MŠVVaM SR, ktorý reaguje na celospoločenský problém nedostatku pohybu a s ním súvisiaci rastúci trend obezity, chronických neprenosných ochorení a duševného zdravia.

Čo získajú školy od Aktívnej školy ak sú zapojené v programe Skutočne zdravá škola? Pomôže im to nejako a ak áno, k čomu?

Školy, ktoré sa už angažujú v programe Skutočne zdravá škola, majú v programe Aktívna škola unikátnu príležitosť získať ucelené vedomosti a postupy na zlepšenie celkovej kultúry školy. Okrem zdravého stravovania, ktoré je jednou z hlavných oblastí Aktívnej školy, majú možnosť pristúpiť k ďalším aspektom zameraným na zdravie, pohyb, duševné blaho a celkový blahobyt detí a žiakov. Toto spojenie umožňuje školám efektívne meniť svoje prostredie s podporou overených postupov a prístupov.

Školy, ktoré sa stanú súčasťou Aktívnej školy, získavajú prístup k odporúčaniam a príkladom dobrej praxe, ktoré im pomôžu vylepšiť aspekty Aktívnej školy, ktoré identifikujú ako potenciálne slabé body vo svojej vlastnej sebahodnotiacej analýze. To znamená, že ak škola zistí, že jej strava nie je na dostatočnej úrovni a chce ju zlepšiť, zíksa odporúčania a podporu pre program udržateľného a kvalitného stravovania, ktorý ponúka Skutočne zdravá škola.

Cieľom je vytvoriť sieť pomoci a podpory, ktorú školy využijú vo všetkých oblastiach Aktívnej školy, vrátane aktívnej dopravy, aktívnych tried, športových krúžkov a zdravého stravovania.

Získavajú školy nejaké body alebo ako funguje zapojená škola v Aktívnej škole?

Každá škola zapojená do projektu Aktívna škola si na začiatku vyhodnotí svoje Aktívne skóre prostredníctvom dotazníka v aplikácii, ktoré reflektuje aktuálny stav školy v oblastiach zdravia a pohybu. Jedným z kritérií je aj účasť v programe Skutočne zdravá škola, čo pridáva škole body navyše v rámci jej skóre. V budúcnosti by mohli byť výsledky výpočtu Aktívneho skóre spojené s dotačnými schémami alebo inými finančnými mechanizmami, ktoré by mohli školy podporiť vo vybraných oblastiach, ako je napríklad zlepšenie stravovania.

Chcete zlepšiť zdravie a pohyb vo vašej škole? Pripojte sa k projektu Aktívna škola a získajte prístup k overeným postupom a odporúčaniam. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Späť na zoznam