Súhrn výsledkov prieskumu o udržateľnom vzdelávaní a školskom stravovaní

17. 4. 2024
Skutočne zdravá škola

V česko-slovenskom projekte so Skutečně zdravou školou sme mapovali a porovnávali situáciu v oboch krajinách v súvislosti so vzdelávaním pre udržateľnosť a s udržateľnými systémami školského stravovania.

Vzdelávanie pre udržateľnosť

Prieskum o vzdelávaní pre udržateľnosť bol realizovaný medzi pedagógmi zo zapojených škôl. Cieľom prieskumu bolo zhromaždiť informácie o zapojení škôl do vzdelávacích programov týkajúcich sa trvalej udržateľnosti, aj o tom, ako témy - udržateľné stravovanie a klimatické zmeny sú integrované do vzdelávacieho procesu.

Závery prieskumu:

  • Zúčastnené školy na Slovensku a v Českej republike sa aktívne zapájajú do rôznych vzdelávacích programov, ktoré sa zaoberajú témou udržateľnosti. Medzi najčastejšie uvádzané programy patrili Skutočne zdravá škola, Ekoškola, Škola pro udržitelný život a Zelená škola.

  • Školy sa v prieskume zhodujú, že vzdelávanie o trvalej udržateľnosti sa považuje za dôležitú súčasť školského vzdelávacieho programu. Väčšina škôl uviedla, že všetci žiaci absolvujú vzdelávanie o dôsledkoch zmeny klímy a zásadách udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva, distribúcie a spotreby potravín.

  • Väčšina škôl disponuje školskou zeleninovou záhradou a všetky triedy sa aktívne zúčastňujú vzdelávacích a pestovateľských aktivít na tejto záhrade.

  • Napriek tomu, že návštevy fariem či výrobcov potravín sú súčasťou vzdelávania len v menšej miere, učitelia sa snažia tému udržateľnosti a stravovania integrovať do rôznych vyučovacích predmetov a aktivít.

  • Tieto zistenia poukazujú na aktívne úsilie škôl o integrovanie tém udržateľnosti do vzdelávacieho procesu a svedčia o ich aktívnom záujme o zdravie žiakov a ochranu životného prostredia.

Udržateľné školské stravovanie

Prieskum o systémoch udržateľného školského stravovania bol realizovaný medzi zamestnancami školských jedální. Cieľom bolo zistiť, do akej miery systém školského stravovania zahŕňa prvky udržateľnosti - najmä používanie miestnych a sezónnych produktov z certifikovaných ekologických systémov, zapojenie malých a stredných podnikateľov.

Závery prieskumu:

  • Obe krajiny prejavujú záujem o využívanie regionálnych a biopotravín pri školskom stravovaní.

  • Vysoká účasť škôl v nákupe od regionálnych poľnohospodárov naznačuje dôležitosť tejto iniciatívy, avšak hlavnými prekážkami sú nedostatočné možnosti zásobovania a vysoké ceny.

  • Napriek tomu zvýšená účasť v nákupe biopotravín poskytuje žiakom viac zdravých možností. Potenciál pre ďalšie zlepšenia spočíva v podpore regionálnych dodávateľov a zlepšení kvality a dostupnosti týchto produktov.

Kompletné výsledky oboch prieskumov nájdete v správe o stave vzdelávania pre udržateľnosť a školského stravovania.

Späť na zoznam