Ocenené školy v projekte School food 4 Change (SF4C)

15. 11. 2023
Skutočne zdravá škola

O projekte

Projekt SF4C umožní prechod k udržateľnému a zdravému verejnému stravovaniu v širokom spoločenskom merítku tým, že zapája viac ako 3 000 škôl a 600 000 žiakov v 12 krajinách EÚ, čím vytvára opakovateľný príklad dobrej praxe pre celú EÚ aj mimo nej.

Školské stravovanie vždy predstavovalo pre mnohých žiakov a žiačky vítanú každodennú prestávku. Preto hovoríme: Ďakujeme za jedlo!

SF4C podporuje aktérov zmeny, ktorí šíria novú kultúru stravovania z tanierov v školských jedálňach na taniere v rodinách, na pracoviskách a v celej spoločnosti. Je čas na nové menu!

Projekt je financovaný EÚ (H2020), vedie ho organizácia ICLEI a podieľa sa na ňom konzorcium 43 európskych partnerov vrátane environmentálnych a mimovládnych organizácií, miestnych samospráv, vedcov a výskumných ústavov, škôl, kuchárov, odborníkov na stravovanie a odborníkov na zdravie.


 

Výstupy z projektu:

  • Vytvoriť a zaviesť do škôl Celoškolský prístup k stravovaniu.

  • Nastaviť kritéria pre verejné zákazky na Inovatívny nákup potravín v školskom stravovaní v súlade so stratégiou Farm2Fork a Cieľmi udržateľného rozvoja.

  • Vyškoliť personál zariadení školského stravovania v oblasti teórie a praxe Zdravého planetárneho stravovania a varenia.


 

Celoškolský prístup k stravovaniu

Metóda celoškolského prístupu k stravovaniu (anglicky Whole School Food Approach – WSFA, slovenská skratka CPS) je spôsob, ako dosiahnuť zdravú a udržateľnú kultúru stravovania v školách a v ich okolí. CPS prepája stravovanie a vzdelávanie. Rieši skladbu školského stravovania a fungovanie školských jedální, zahŕňa praktickú výuku, vzdelávacie aktivity a aktívnu účasť žiakov a učiteľov. Takisto zapája širšiu školskú komunitu (vrátane rodičov, poľnohospodárov, podnikateľov a občianskej spoločnosti).

Pozrime sa na to takto: aj keby školská jedáleň varila svetovo, nie je to záruka, že žiaci zjedia všetko bez problémov. Je dôležité poznať to, čo jeme a súvislosti s tým, ako sa jedlo dostalo na tanier. 

CPS je založený na 4 hlavných pilieroch. V princípe sú totožné s piliermi Skutočne zdravej školy - s malou odlišnosťou v ich názvoch:

Pilier A - Zásady a vedenie (Angažovanosť a kultúra stravovania)

  • založenie pracovnej skupiny a jej stretávanie sa, vytvorenie akčného plánu a vízie školy

Pilier B - Jedlo a udržateľnosť (Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu)

  • zlepšovanie školského stravovania, odporúčania pri zostavovaní jedálnička, sezónnosť a lokálnosť potravín, 

Plier C - Vzdelávanie a učenie (Vzdelávanie o jedle a stravovaní)

  • jedlo, ako prierezová téma zakomponovaná do rôznych vyučovacích predmetov, aj mimoškolských aktivít napr. v žiackej kuchynke a školskej záhradke

Pilier D - Komunita a partnerstvo (Miestne komunity a spolupráca)

  • prepájanie sa s rodičmi či prarodičmi na školských podujatiach, komunikácia so zriaďovateľmi škôl, miestnymi poľnohospodármi, firmami, informovanie o aktivitách v médiách 

Aby škola úspešne implementovala CPS, mala by pracovať na všetkých štyroch pilieroch, pretože všetky sú jeho kľúčovými súčasťami. Viac o CPS a predstavení tohto konceptu sa dočítate tu:
https://skutocnezdravaskola.sk/user_uploads/Slovenske/SF4C/Celo%C5%A1kolsk%C3%BD%20pr%C3%ADstup%20k%20stravovaniu.pdf

Aby bol CPS správne uchopený a pravidelne podporovaný, je dôležitá súčinnosť jednotlivých aktérov - zriaďovatelia škôl, vedenie školy, vedenie školskej jedálne, pedagógovia, aj samotní žiaci, ich rodičia či prarodičia. Poďme spoločne ťahať za jeden koniec. Ako zaviesť CPS na škole a čo je úlohou zainteresovaných strán nájdete tu:

https://skutocnezdravaskola.sk/user_uploads/Slovenske/SF4C/Zav%C3%A1dzanie%20celo%C5%A1kolsk%C3%A9ho%20pr%C3%ADstupu%20k%20stravovaniu.pdf

Ku každému pilieru sa viažu určité kritériá. Odporúčame školám zvoliť si také tempo plnenia kritérií, ktoré je pre nich zvládnuteľné a bude im robiť radosť. Kritériá sú rozdelené na 3 úrovne - bronzovú (BR), striebornú (ST), zlatú (ZL):

https://skutocnezdravaskola.sk/user_uploads/Slovenske/SF4C/Krit%C3%A9ri%C3%A1%20programu%20School%20Food%204%20Change.pdf

Pre lepšie uchopenie CPS sme vytvorili detailný dokument, ktorý škole priblíži každé jedno kritérium. Nájdete v ňom opis daného kritériá a tipy, ako ho naplniť. Následne aj podklady, ktoré bude potrebné doložiť na preukázanie jeho splnenia, keď škola bude vypĺňať žiadosť o certifikát. Praktická príručka pre školy o CPS:

https://skutocnezdravaskola.sk/user_uploads/Slovenske/SF4C/Ako%20na%20celo%C5%A1kolsk%C3%BD%20pr%C3%ADstup%20k%20stravovaniu_Implement%C3%A1cia%20celo%C5%A1kolsk%C3%A9ho%20pr%C3%ADstupu%20k%20stravovaniu_%20Praktick%C3%A1%20pr%C3%ADru%C4%8Dka%20pre%20%C5%A1koly.docx.pdf


 

Predstavenie zapojených škôl zo Slovenska

Prvými lastovičkami v tomto medzinárodnom projekte boli 3 základné školy v Nitre. Podarilo sa im úspešne absolvovať Analýzu školskej jedálne, dosiahnuť bronzový certifikát Skutočne zdravej školy a takisto aj medzinárodný bronzový certifikát SF4C. V pilotnom roku sa pridala ZŠ Kukučínová z Vranova nad Topľou, ktorá nedávno získala strieborný certifikát Skutočne zdravej školy a o to ľahšie získa medzinárodný bronzový certifikát SF4C. Nedávno sa do oboch projektov zapojila ZŠ Vazovova z Bratislavy a darí sa im skvelo.

ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

ZŠ Nábrežie mládeže má aj športové triedy – atletické a hokejové, a preto chcú zlepšiť stravovanie detí a športovcov. Ich ciele sú:

  • mať zdravých žiakov, ktorí ovládajú potravinovú gramotnosť

  • vytvoriť aktívne miestne spoločenstvo

  • podieľať sa na udržateľnom hospodárstve a zdravom životnom prostredí.

Na škole je zriadená stravovacia komisia, ktorá je zložená zo zamestnancov školy a rodiča. V akčnej skupine pôsobia aj žiaci školy.

Aktívne sa zaujímajú o plytvanie potravinami - zníženie zvyškov jedál v školskej jedálni. Vykonali zber dát, ktorý úspešne zvládli a pre žiakov bol veľmi prínosný. Zamerali sa na nedojedené aj nevyzdvihnuté jedlá a výsledky priniesli alarmujúce zistenia. Na škole viedli diskusiu o tom, ako by mohli zabezpečiť deťom jedlo, ktoré im chutí a ktoré je dobre dochutené. Výsledky zverejnili vo školskom blogu.

Ich profil školy a blogy nájdete na našom webe:

https://skutocnezdravaskola.sk/mapa-zapojenych-skol-a-skolok/zs-nabrezie-mladeze-nitra

ZŠ Škultétyho 1, Nitra

Škola dlhodobo usiluje o modernizáciu školského stravovania. Postupne rekonštruovali priestory umývárky a vymenili podlahy a nábytok. Pokračovali až k úplnej obnove inštalácií, výťahov, vzduchotechniky a nerezových zariadení v súčasnosti.

Keďže základom zdravej výživy je pestrosť a rozmanitosť, školská jedáleň sa rozhodla zriadiť pre svojich stravníkov šalátový pult. Žiaci si sami naberajú do misiek toľko, koľko sa im žiada. Po niekoľkých mesiacoch konštatujú, že sa im takýto spôsob podávania šalátov a kompótov osvedčil a stále sa teší obľube. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Strava, ktorú konzumujeme, môže byť najbezpečnejšou a najsilnejšou formou lieku.“

Ako čerešničku na torte absolvovali pani kuchárky školenie od šéfkuchára Ľuboša Mega na tému “Príťažlivé, pestré a moderné varenie pre novú generáciu detí”, z ktorého čerpajú dodnes.

V priebehu školského roka sa v priestoroch vynovenej jedálne pravidelne stretávajú členovia stravovacej komisie, konajú sa tu viaceré tematické dni, napr. bylinkový čaj, zdobenie medovníkov a ďalšie…

Profil školy:

Skutočne zdravá škola - Mapa zapojených škôl a škôlok - ZŠ Škultétyho, Nitra (skutocnezdravaskola.sk)

ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra

Po zapojení do programu SF4C a SZŠ vznikla na škole Akčná skupina pre zdravé stravovanie, ktorá je zložená z pani vedúcej školskej jedálne a hlavnej kuchárky, zástupkyne mestského úradu, učiteľov, žiakov a rodičov. V rámci zapájania celej školy do procesu výberu jedál, sa žiaci aj rodičia zúčastnili ankety, čo by mali radi na tanieri v školskej jedálni. Pani kuchárky pripravili jedálny lístok a žiaci, učitelia aj rodičia mohli hlasovať cez školský softvér edupage, ktoré z troch vybraných jedál by chceli mať na obed. Druhým krokom bolo hodnotenie jedla. Žiaci hlasovali, ako im chutil školský obed na flipcharte priamo v jedálni. 

Pre najmenších, ale aj tých väčších sa chystá obrázkový jedálniček, aby sa všetci mohli tešiť, čo ich čaká, keďže mnohí jedia nielen jazýčkom, ale aj očami. Počas minulého školského roka sa fotili reálne fotky jedál a tento rok z nich vytvoria obrázkový jedálny lístok.

Táto anketa je súčasťou skvalitňovania a zapájania čo najväčšieho počtu stravníkov do procesu prípravy jedla v školskej jedálni. Odpovede z dotazníkov využili pri tvorbe jedálneho lístka a výberu vhodných jedál. Cieľom bolo prilákať viac stravníkov a zistiť preferenciu chutí, čo sa aj podarilo. Žiaci sú spokojní a neodhlasujú sa z obedov, keď vedia, že sa bude variť, to, čo majú radi Tiež tí, ktorí sú prihlásení, obed aj naozaj zjedia a tým sa eliminuje množstvo odpadu v školskej jedálni.

Profil školy:

Skutočne zdravá škola - Mapa zapojených škôl a škôlok - ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra (skutocnezdravaskola.sk)

ZŠ Kukučínova 106, Vranov nad Topľou

Na škole je 90% detí z rómskej menšiny. Škola hľadá interaktívne spôsoby výučby, aby do procesu zapojili nielen žiakov ale aj rodičov. Zvyčajne na začiatku roka zvolajú rodičovské združenie, kde rodičov požiadajú, aby žiakom nedávali sladkosti a sladené nápoje. Snaha sa nestretáva s úspechom a rodičia robia to, čo chcú ich deti. A to škola využila vo svoj prospech! Učitelia si so žiakmi spoločcne tvoria aktivity a pravidlá, rodičia už na desiaty nedávajú iba sladkosti, ale aj chlebík so zeleninovými nátierkami, s cibuľkou, reďkvičkou, kalerábom a pod. V ich taškách sa nájde aj ovocie. Mnohí žiaci povedia, že voda z vodovodu je tá najlepšia, pretože tá uhasí smäd hneď. Dokonca sa nájdu aj takí, ktorí si doma už na oknách pestujú svoje bylinky.

Všetci pedagógovia na škole sa snažia žiakom primeranou formou sprostredkovať informácie o zdravom stravovaní. Zistili, že ak ich slová potvrdia odborníci, žiaci sa s nimi stotožnia skôr. Preto na škole často organizujú v rámci zdravého stravovania rôzne besedy. Pozvanie prijali pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravia vo Vranove nad Topľou aj detskí lekári či zubári.

Vzdelávanie v tejto oblasti sa začína odzrkadľovať aj v školskej jedálni. Deťom obedy chutia, čoho dôkazom sú prázdne taniere. Keď vstupovali do programu, bolo veľa žiakov, ktorí nemali v obľube zeleninu a ovocie. Dnes už to takmer nie je a deti radi skúšajú nové chute a nové jedlá, o ktorých potom diskutujú aj na hodinách a dávajú spätnú väzbu vedúcej školskej jedálne.

Profil školy:

Skutočne zdravá škola - Mapa zapojených škôl a škôlok - ZŠ Kukučínová, Vranov nad Topľou (skutocnezdravaskola.sk)

ZŠ Vazovova 4, Bratislava - Staré mesto

ZŠ Vazovova je so 720 žiakmi najväčšou základnou školou zo siedmych v bratislavskej mestskej časti Staré mesto. Prioritne sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov. Jej cieľom však je, aby sa stala aj školou aktívnou, zdravou a tolerantnou. Práve preto sa zapojili do Skutočne zdravej školy a SF4C. Zároveň aj do projektu Aktívna škola.

V minulom školskom roku zrekonštruovali žiacku kuchynku. Vďaka angažovanej pani riaditeľke Mgr. Darine Matejovej sa pravidelne využíva v rámci výuky predmetu “VIEM, ČO ZJEM”, či pracovného vyučovania. Vznikol aj krúžok varenia “MASTER CHEF - varíme s láskou” kam sa prihlásilo približne 200 žiakov.

Ich spoločným cieľom je hravo, veselo a zároveň zodpovedne naučiť žiakov, ako sa správne stravovať a čo znamená zdravý životný štýl v praxi. Ukazujú im, ako pestovať a využívať vo varení rôzne bylinky, ako pripraviť rozmanité zdravé maškrty.

Profil školy:

Skutočne zdravá škola - Mapa zapojených škôl a škôlok - ZŠ Vazovova 4, Bratislava (skutocnezdravaskola.sk)

V čom je rozdiel?

Rozdiel býva v odlišných názvoch niektorých pojmov, no význam je rovnaký. Napr. pracovná skupina x akčná skupina. Certifikácia škôl má rovnaké postupy v oboch projektoch. Akúrat žiadosti sú dve - každý projekt má vlastnú žiadosť a potrebné je ich vyplniť osobitne. Pri bronze v medzinárodnej žiadosti SF4C je potrebné doložiť zápisnice zo stretnutí, akčný plán a víziu školy. Mnohé podklady je možné využiť v oboch žiadostiach, neobávajte sa dvojitej práce. Jeden z najväčších rozdielov - kritérium B19 Skutočnej zdravej školy - je o absolvovaní Analýzy školskej jedálne, ktorou si ale zabezpečíte hladké plnenie kritérií aj v SF4C o jedle a udržateľnosti (pilier B).

Porovnanie kritérií v rámci bronzovej úrovne nájdete tu:

https://skutocnezdravaskola.sk/user_uploads/Slovenske/SF4C/Krit%C3%A9ri%C3%A1%20SF4C_porovnanie%20so%20SZ%C5%A0.docx%20(1).pdf

Záver

Pre naše aktívne Skutočne zdravé školy býva jednoduché preukázať úspešné zavedenie CPS, a tým získať aj medzinárodný certifikát SF4C. Je to spôsob, ktorým môžu svoje aktivity prezentovať za hranicami Slovenska a stať sa inšpiráciou pre Európu. Doma získa škola vyššiu prestíž medzi ostatnými. Stáva sa atraktívnejšou v očiach rodičov detí a samotných žiakov.

Veríme, že projekt prinesie na Slovensko želané zmeny. Tiež veríme, že mnoho škôl súznie s predstavenými školami. Preto neváhajte, nasledujte tieto príklady dobrej praxe a pridajte sa k nim!

Bezplatná registrácia do SF4C:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhfbmHnRMQWvmyHRcJylqiKsevpcqARg3qdMRh0nrmFfcklA/viewform?usp=sf_link

Bezplatná registrácia do Skutočne zdravej školy:

Skutočne zdravá škola - Registrácia (skutocnezdravaskola.sk)

Ocenené školy v projekte School food 4 Change (SF4C) 1Ocenené školy v projekte School food 4 Change (SF4C) 1Ocenené školy v projekte School food 4 Change (SF4C) 1
Späť na zoznam