Poďme spolu variť!

24. 3. 2024
Skutočne zdravá škola

Tak, ako sme riešili spletité otázky a odpovede ohľadom školských záhrad, dostali sme sa aj k školským kuchynkám. 

Môžu alebo nemôžu konzumovať žiaci pripravené jedlo na hodinách či krúžkoch varenia? Kto vlastne môže viesť krúžok varenia?

Hodiny varenia bývajú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania na školách. Pri príprave pokrmov majú žiaci možnosť simulovať praktické zručnosti zo života, a tým si rozvíjajú kľúčové kompetencie. Podľa psychologičky PhDr. Ľubomíry Medveďovej, varenie súvisí s rozvíjaním viacerých štruktúr psychiky na príslušnej vekovej úrovni. Okrem získavania nových poznatkov (spoznávania surovín, náradia, receptov a pod.) vedie k bezprostrednému osvojovaniu si celého radu praktických zručností s dôrazom na trpezlivosť, pozornosť a tvorivosť (krájanie, miešanie, stolovanie atď.). 

Prežívanie spokojnosti, hrdosti a potešenia, keď sa príprava jedla darí, saturuje emocionálnu oblasť. Konečný výsledok vedie k posilneniu sebadôvery, sebaistoty a samostatnosti a motivuje k ďalšej činnosti. Aj keď sa žiaci hneď nenaučia dokonale pripravovať jedlo, bude to základ, vďaka ktorému sa neskôr smelo pustia aj do náročnejších jedál.

Preto sme sa rozhodli otázky konzultovať so zástupcami Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), s Mgr. Petrou Jankovičovou z Odboru hygieny detí a mládeže. Prinášame odpoveď z ÚVZ SR:

Hodiny alebo krúžok varenia môže viesť pedagóg, ktorý je zdravotne a odborne spôsobilý na vykonávanie epidemiologických závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Tieto činnosti sa nám spájajú prioritne s prácou v potravinárstve, no spadajú sem aj iné oblasti - akou je aj naša situácia. Pre ňu je potrebné mať odbornú aj zdravotnú spôsobilosť.

Odbornú spôsobilosť je možné preukázať: 

  • dokladom o vzdelaní v príslušnom odbore * alebo

  • dokladom o absolvovaní akreditovaného rekvalifikačného kurzu alebo

  • osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Posledná možnosť sa viaže na RÚVZ, ktoré osvedčenie vystavuje. Odborná spôsobilosť sa zisťuje písomnou a ústnou skúškou. Správny poplatok je 50 €. Na webe ÚVZ SR je k dispozícii komplexný študijný materiál. Prípravný kurz nie je povinný, ale odporúča sa. Je ho možné absolvovať v školiacich strediskách.

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje:

  • zdravotným preukazom 

  • potvrdením o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie vydáva obvodný lekár na dobu určitú alebo neurčitú.

Odporúčame, aby pedagóg preškolil svojich žiakov na úvodných hodinách o bezpečnosti práce a základoch hygieny. Podotýkame, že hotové jedlá môžu konzumovať iba tí žiaci, ktorí sa hodiny či krúžku účastnia.

Pre pedagógov sme pripravili metodický materiál, ktorý im pomôže s preškolením žiakov a oboznámi ich s aktuálnymi informáciami o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Text je zostavený ako výber najdôležitejších podkladov pre teoretickú rovinu odbornej spôsobilosti vyučujúcich. Môže byť aj pomôckou pri príprave na písomnú a ústnu skúšku. Zvýraznené odseky kladú dôraz na to, aby ich vyučujúci odkomunikoval aj žiakom. Samozrejme, je ich možné rozvíjať aj detailnejšie a atraktívnym spôsobom priblížiť žiakom túto problematiku, ktorá sa dotýka každého z nás - či už v škole alebo doma.

Metodiku si môžete stiahnuť tu:

https://skutocnezdravaskola.sk/user_uploads/metodicke%20materialy/UZV_vyber_z_hygienickeho_minima.pdf

Ďakujeme ÚVZ SR za spoluprácu a veríme, že metodika bude nápomocná.

Školy, nezabudnite sa s nami podeliť o spätné väzby a o kulinárskych schopnostiach vašich žiakov napíšte školský blog.

Tím Skutočne zdravej školy,
_________________________
 

* ZOZNAM VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ, KTORÝCH DIPLOM ALEBO VYSVEDČENIE PREUKAZUJE ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ NA VYKONÁVANIE EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH ČINNOSTÍ:

1. lekárska fakulta,

2. farmaceutická fakulta,

3. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce,

4. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia,

5. veterinárna fakulta,

6. fakulta chemickej a potravinárskej technológie,

7. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby,

8. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve,

9. stredná zdravotnícka škola,

10. stredná hotelová škola,

11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe,

12. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby,

13. stredné odborné učilište vodohospodárske,

14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo,

15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,

16. stredná veterinárna škola.

Späť na zoznam