Vzdelávame personál jedální aj vďaka spolupráci s Nadačným fondom Kaufland

29. 3. 2022
Skutočne zdravá škola

Analýza školskej jedálne

Analýza školskej jedálne síce nie je povinné kritérium programu, avšak táto aktivita vie byť škole veľmi nápomocná pri plnení jednotlivých kritérií programu. Cieľom analýzy školskej jedálne je porovnať súčasný stav v príprave pokrmov v jedálni s kritériami programu Skutočne zdravá škola, s odporúčaniami racionálnej výživy a  a plnením odporúčaní podľa najnovšej revízie MSN a recetúr pre školské stravovaniev oblasti Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu a odporučiť jedálni, ako by mohli stravovanie postupne zlepšovať.

Analýza školskej jedálne je založená na dátach, ktoré vo vopred dohodnutom termíne lektor v spolupráci so školou (vedúcou/vedúcim a personálom jedálne) spracuje.

Lektor sa zameria na analýzu:

 • Súčasného stavu jedálnička a použitých surovín vo vzťahu k plneniu kritérií programu Skutočne zdravá škola, najmä v oblastiach ich čerstvosti, sezónnosti a pôvodu použitých potravín
 • Používania prísad a polotovarov
 • Súčasných dodávateľov surovín a potravín – pôvod nakupovaných potravín.
 • Súčasný stav v oblasti ponuky nápojov.
 • Súčasný stav vo vzdelávaní kuchárok.
 • Oblasti možného rozvoja na splnenie kritérií programu.

Na základe vykonanej analýzy bude vypracovaná a poskytnutá písomná správa ako prvý krok k zlepšovaniu vašej školskej jedálne.

Správa bude obsahovať cenné informácie:

 • Hodnotenie súčasného stavu a vytýčenie kľúčových oblastí pre ďalší rozvoj.
 • Hĺbková analýza niekoľko týždňového jedálnička
 • Návrh odporúčania k úpravám jedálneho lístka s návrhmi zaradenia ďalších pokrmov.
 • Odporúčanie na nahradenie nevyhovujúcich surovín za iné.
 • Zhodnotenie ponuky nápojov a návrh riešenia zmeny.
 • Tipy, ako zatraktívniť ponuku podávanej čerstvej zeleniny.
 • Tipy ako zatraktívniť servis, prezentáciu jedál.
 • Zoznam odporúčaných dodávateľov a surovín z vášho regiónu.
 • Návrhy a tipy, ako o zmenách informovať stravníkov a rodičov.
 • Tipy na ďalšie vzdelávanie personálu jedálne
 • Doba trvania: schôdzka – zber dát: cca 2 hodiny. Správu obdržíte následne ihneď po jej spracovaní lektorom a odborným garantom.
 • Kontrola implementácie odporúčaní
 • Dodatočné odporúčanie
 • Po splnení odporúčaní obdrží školská jedáleň certifikát a nálepku "Som Skutočne zdravá školská jedáleň

Chcete sa zapojiť do tejto súťaže a vyhrať analýzu vašej jedálne?

Stačí ak nám do 13.4. napíšete email na terezia@skutocnezdravaskola.sk s krátkym motivačným listom s odpoveďou na otázku, prečo by práve vaša škola mala vyhrať túto službu.

Ktoré kritériá program SZŠ vyššie uvedenou službou naplníte?

 • Bronzové / strieborné kritériá v časti Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu

Analýza školskej jedálne je bežne platenou službou v hodnote 250 eur, avšak tento krát ju môžete vďaka podpore Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vyhrať. Odmeníme celkovo spoločne až 40 škôl, ktoré spĺňajú podmienku zapojenia do aktuálneho ročníka projektu Čerstvé hlavičky alebo programu Skutočne zdravá škola. Škole sa táto snaha vráti nielen v spokojnejších stravníkoch, ale aj v rýchlejšom naplnení kritérií programu.

Podpora pracovníkov školských jedální je ústrednou témou programu

Pracovníci školských jedální sú neoddeliteľnou súčasťou úspešnej realizácie programu Skutočne zdravá škola. Preto sa vás snažíme neustále podporovať vo forme ponuky školení, ale aj formou rôznych návodov, metodických materiálov, odporúčaní a tipov či webinárov

Vzdelávame personál jedální aj vďaka spolupráci s Nadačným fondom Kaufland 1Vzdelávame personál jedální aj vďaka spolupráci s Nadačným fondom Kaufland 1Vzdelávame personál jedální aj vďaka spolupráci s Nadačným fondom Kaufland 1
Späť na zoznam