Slovensko sa stáva medzinárodným hráčom v boji proti plytvaniu potravinami.

1. 12. 2020
Skutočne zdravá škola
Tlačová správa | Nitra | 30. November 2020 

Slovensko sa stáva medzinárodným hráčom v boji proti plytvaniu potravinami. 

Skutočne zdravá škola ako asociovaný partner jedinečného euróskeho projektu FoodRUs, ktorý podporí vznik a implementáciu nových zero-waste stratégií. 

Celosvetovo sa tretina všetkých vyrobených potravín stratí alebo premrhá a len v Európe toto plytvanie stojí ekonomiku každý rok 143 miliárd EUR. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, New Edu, n.o., Free-Food, o.z. a TBS, a.s. a spolu s nimi aj rôzni asociovaní partneri (medzi nimi aj Skutočne zdravá škola o.z.) sa stali tento mesiac súčasťou veľkého medzinárodného konzorcia výskumného projektu „FoodRUs“ financovaného Európskou komisiou v rámci programu Horizontu 2020, ktorý koordinuje španielsky projektový líder University of Deusto a zahŕňa 29 partnerov z 10 rôznych európskych krajín. Projekt je zameraný na tvorbu inovatívneho kolaboratívneho cirkulárneho potravinového systému s cieľom zníženia potravinového odpadu a  strát v  poľnohospodársko-potravinárskom reťazci. Združuje 29 partnerov naprieč celou Európou (z 10 krajín), z  ktorých 4 sú zo Slovenska a bude prebiehať od roku 2020 do roku 2024. 

FoodRUs kladie dôraz na implementáciu 23 technologických, sociálnych, finančných, právnych, vzdelávacích, politických a organizačných inovácií, ktoré predstavujú aktívnu účasť viac ako 40 aktérov, zapojených do konkrétnych výziev v rámci vybraných potravinových reťazcov a pilotných regiónov. 

 „Tieto inovatívne riešenia umožnia a zapoja všetkých aktérov v miestnych potravinových systémoch, od poľnohospodárov až po konečných spotrebiteľov a všetkých medzi nimi, aby vytvorili alianciu zodpovedných aktérov, ktorá bude čeliť výzve straty a plytvania potravinami.“ 

Ainhoa Alonso, koordinátor FoodRUs z University of Deusto 

Efektívne využívanie zdrojov vo všetkých fázach agropotravinárskeho hodnotového reťazca, v ktorých dochádza k plytvaniu potravinami (patria sem primárna poľnohospodárska produkcia, potravinové dodávateľsko-odberateľské vzťahy a koneční spotrebitelia - domácnosti),  je dôležitou súčasťou projektového zámeru FoodRUs. 

Objektom výskumu a inovácií sú 3 pilotné hodnotové reťazce:   

  1. Španielsky medziregionálny pilot zameraný na zeleninu a šaláty   

  1. Dánsky pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre mäso a ryby   

  1. Slovenský pilot analyzujúci hodnotový reťazec pre chlieb a pečivo 

SPU v  Nitre ako koordinátor slovenského pilotu zameraného na chlieb a  pečivo bude spolupracovať s organizáciami  Free Food, o.z., New Edu, n.o. a  TBS, a.s. 

Sledujte priebeh projektu na LinkedIn a Twitter alebo cez stránky a sociálne siete jednotlivých národných partnerov. 

„Cieľom slovenského pilotu bude hľadať najlepšie možnosti prevencie plytvania chlebom a pečivom v celom potravinovom reťazci od producenta, cez spracovanie (mlyny a pekárne), distribúciu, obchod, HORECA sektor, či školy až po dodávky zvyškov chleba do Potravinovej banky a  po naplnení jej kapacít ako krmivo pre zvieratá a  ako posledná možnosť kompostovanie. Model bude zameraný na uprednostňovanie použitia potravinových prebytkov na ľudskú spotrebu a  hľadanie možností ako ho vrátiť späť do obehu, t.j. ako ho čo najoptimálnejšie využiť. Odpad je biologický materiál, ktorý môže byť napríklad aj zdrojom makronutrientov.” 

JUDr. Marieta Okenková, PhD. z SPU v Nitre 

 Súčasťou projektu bude aj vytvorenie siete zainteresovaných aktérov. Ambíciou je dosiahnuť pokrok v tejto téme na Slovensku a vytvoriť vzorový model pre ostatné krajiny. Slovenský model sa bude okrem Slovenska testovať aj v Rakúsku. 

Základné informácie o projekte: 

Výzva: RUR-07-2020 

Koordinátor: University of Deusto 

Trvanie: 3,5 roka 

Rozpočet: viac ako 6 miliónov EUR 

Text BoxText Box 

Späť na zoznam

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací