Náš názor na obedy zadarmo

3. 3. 2023
Skutočne zdravá škola
  • Ako to na Slovenku funguje?

Na Slovensku sa síce musíme riadiť podľa vyhlášky, ktorá by si zaslúžila refresh, ale ako členom pracovnej skupiny sa nám podarilo zrealizovať revíziu MSN a receptúr pre školské stravovanie - vyradili sa absolútne nefunkčné receptúry, niektoré sa upravili a doplnili nové (v roadmape je aj druhé kolo), ktorej súčasťou bola aj vynovená Aplikácia. Vďaka nej majú školy väčšiu vôľu v rámci prípravy obedov, použitia surovín a tiež presnejšie stanovené (sprísnené) požiadavky na kvalitu potravín.

Dlhodobo boli problémom nedostatočné finančné pásma, ktoré neodrzkadlovali nárast cien potravín a infláciu. Podarilo sa nám prispieť k zmene, a teda k navýšeniu finančných pásiem s účinnosťou od 1.1.2023. Určite by bolo vhodné zrevidovať aj OVD pre deti a podľa nich tiež Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie - tak, aby sa ponechali obľúbené a regionálne jedlá, ale aj pridali nové. Také, ktoré budú odzrkadľovať odporúčania WHO a odporúčania európskych spoločností pre výživu a budú sezónne, lokálne, pestré a príťažlivé pre novú generáciu detí. Naše školy sú živím príkladom toho, že sa toto všetko dá zrealizovať. U nás na školskom blogu nás o tom častokrát presviedčajú.

  • Čo by sme chceli aby sa stalo? 

Školské stravovanie nie je len o jedálni. Je to veľmi komplexná téma a keď sa to bude stále riešiť len čiastkovo, ďaleko sa neposunieme.

Najlepšie by bolo dostať do školských jedální celoplošne na Slovensku udržateľné potraviny. Tak, aby tvorili väčšinu surovín, z ktorých sa jedlo pripravuje. Jedlo by tak podporilo aj rozvoj ekonomiky, malo pozitívny ekologický rozmer. Okrem toho sú tieto potraviny preukázateľne zdravšie. Myslíme si, že aj chutnejšie ak sú sezónne/lokálne. Tomu predchádza veľa nevyhnutných krokov od vybudovania lepšej siete lokálnych zásobovateľov, cez dovybavenie školských jedální, až po samotné vzdelávanie personálu a vedenia kuchyne ale aj detí. Vzdelávať sa školy môžu aj u nás.

  • Kde je problém? 

Financie, nezáujem vedenia školy alebo personálu jedálne, zaužívaný chod a neochota zmeny, nedostatočné vybavenie kuchýň. Často sa stáva aj to, že jedáleň môže akokoľvek úžasne navariť, použiť nové receptury či suroviny, ale v realite jedlo niektoré deti nechcú jesť, pretože dané jedlo nepoznajú. Preto je dôležité zmenu v jedálňach prepájať so vzdelávaním o jedle.

  • Aký je náš názor na obedy zadarmo?

Radi by sme boli za vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by zahŕňala odborníkov - metodikov, ľudí z praxe ako sme my, predstaviteľov jedální a škôl, ako aj predstaviteľov MSVVaS SR, MF SR a MPSVaR SR. Otvoril by sa tak dialóg a prešli by sa všetky pre a proti, predtým než sa takýto návrh vytvorí a schváli. Plošne je problémom obedov zadarmo napríklad odpad - enormné množstvo z nevyzdvihnutých, ale aj nedojedených obedov a tiež narastajúce "ceny za služby" - za ľudské zdroje alebo aj za odvoz odpadu.

Myslíme si, že na obed by malo mať nárok každé dieťa. Lenže zákon o obedoch zadarmo predčasom nebol navrhnutý najšťastnejšie. Tým pádom obedy úplne zadarmo s veľkou pravdepodobnosťou nebudú. 

Späť na zoznam