Flexi stravovanie v školských jedálňach

9. 11. 2019
Skutočne zdravá škola

Znižovanie podielu živočíšnych zdrojov bielkovín a tukov i zvyšovanie podielu čerstvej zeleniny a ovocia od regionálnych dodávateľov.
To sú hlavné zásady zmien, ktoré v oblasti školského stravovania pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Nedávno schválené dokumenty Materiálno-spotrebné normy Flexi a Aplikácia metodiky princípov k Materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie v kontexte Flexi zásad na zostavovanie jedálnych lístkov boli vypracované v súlade s požiadavkami expertov v oblasti výživy podľa odporúčaní Nutričného modelu Svetovej zdravotníckej organizácie, ako aj v súlade s revidovaným materiálom Ministerstva zdravotníctva SR Odporúčané výživové dávky (z roku 2015). Súčasne sa aj na základe požiadaviek rodičovskej verejnosti rozširujú možnosti diétneho stravovania, a to najmä diéty pre deti s laktózovou intoleranciou.

Proces realizácie metodiky „Flexi stravovania“ bude v prvej etape realizovaný vo vybraných zariadeniach školského stravovania a následne v druhej etape od 1. septembra 2020 bude na dobrovoľnej báze pre všetky zariadenia školského stravovania v Slovenskej republike.

Hlavným cieľom „Flexi stravovania“ je podporiť postupný proces kvalitatívnej reformy obsahu školského stravovania na báze vedeckých výskumov a odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Nutričný model) v podobe:

  • znižovania podielu živočíšnych zdrojov bielkovín, znižovanie obsahu tukov, soli a pridaného cukru v stravovaní detí,
  • vytvorenia metodiky postupov pre zvyšovanie podielu rastlinného zdroja bielkovín a
  • zvyšovania podielu čerstvého ovocia a zeleniny z regiónov a zeleninových príloh.

Flexi zásady na zostavovanie jedálnych lístkov sú určené predovšetkým pre vekové kategórie stravníkov v rámci jednozmennej prevádzky zariadenia školského stravovania s podávaním desiaty + obeda + olovrantu v rámci samoobslužného režimu pre žiakov základnej školy a strednej školy. V prípade požiadavky rodičov je na rozhodnutí zriaďovateľa, či Flexi jedálny lístok zavedie aj pre deti materských škôl.

Podmienkou pre aplikáciu Flexi zásad na zostavovanie jedálnych lístkov na báze zníženia živočíšnych zdrojov bielkovín a zvýšenia rastlinných zdrojov bielkovín v potravinách určených pre stravovanie detí a žiakov v školách bude povinnosťou zvýšiť aj sledovanie plnenia hodnôt železa okrem ostatných živín uvedených v tabuľkách výživových hodnôt Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré sú pre zdravý vývin dieťaťa nevyhnutné.

Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Štvrtým rokom naše občianske združenie apeluje na Ministerstvo školstva a Pôdohospodárstva ohľadom zmien v oblasti školského stravovania a vzdelávania detí, rodičov a pedagógov v otázkach výživy. Osobne sa z pozície ambasádorky Jamieho Olivera v projekte Food Revolution a v spolupráci s tímom Skutočne zdravej školy snažíme vyvíjať mediálny a verejný tlak na dané témy. Od začiatku sa snažíme o nadviazanie spolupráce so spomínanými ministerstvami, aby sme priniesli zmeny v súčasnom nastavení školského stravovacieho systému, nakoľko veríme, že spolupráca môže byť pre obe strany prínosom. K poskytnutiu odpovede na žiadosť o udelenie záštity na projekt Skutočne zdravá škola však do dnešného dňa nedošlo.

Aktuálne nás však teší fakt, že sme samotné MŠVVaŠ SR možno inšpirovali práve my našimi aktivitami a nielen celosvetové trendy stravovania na školách. Do pilotnej fázy systému Flexi, ktorý MŠVVaŠ SR zavádza v pilotnej podobe od januára 2020, sa školám budú v programe Skutočne zdravá škola plniť oveľa jednoduchšie najmä kritériá súvisiace so zmenami v školských jedálňach, nakoľko budú mať viac možností ako tvoriť samotný jedálniček a zásobovať jedálne regionálnymi či bio produktami. Tento nový program vnímame veľmi pozitívne. Je však dôležité apelovať aj na vzdelávanie o jedle, kultúre stravovania, ako aj nadväzovať partnerstvá v miestnom spoločenstve. A o tom sú ďalšie kľúčové témy Skutočne zdravej školy, ktoré chceme školám ponúknuť. 

Späť na zoznam