Prečo zapojiť vašu školu do programu?

Kvalitné vzdelávanie pomáhá budovať sebevedomie detí a mladých ľudí. Jedlo tvorí základ nášho života a našej budúcnosti, malo by teda hrať vo vzdelávaní detí kľúčovú rolu.

Školy majú jedinečnú príležitosť pomôcť deťom a mladým ľuďom pochopiť, čo je ozajstné poctivé jedlo a poskytnúť im praktické zručnosti na život.

Znalosti, ktoré deti počas vyučovania získavajú o jedle, rovnako tak aj jedlo, ktoré je ponúkané na obedy v jedálňach či v bufetoch, pomáhajú vytvárať kultúru zdravého, udržateľného a plnohodnotného stravovania. 

Školám prinášame nástroje na:

 • zosumarizovanie aktivít, ktoré už školy robia
 • štruktúrovanie nových úloh a na meranie pokrokov
 • dosahovanie cieľov systematickou prácou
 • uskutočňovanie zmien v dlhodobejšom horizonte
 • komunikáciu nadšenia pre zmenu a aktivít na škole doma aj mimo Slovenska

Bezplatný program s odbornou garantúrou

Spolupracujeme s odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami z oblasty výživy a neformálneho vzdelávania v stravovaní. Našim odborným garantom je Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu

Program pre udržateľný život

Aby bylo možné vytvoriť udržateľnejší svet, mali by sme sa my jednotlivci stať tvorcami týchto zmien v oblasti udržateľného životného štýlu. Program Skutočně zdravá škola pomáhá napĺňať mnohé zo 17 Cieľov udržateľného rozvoja OSN. Bližšie informácie nájdete tu.

Program ponúka výhody:

Pre vedenie školy:

 • Obohacuje školské vzdelávacie programy o nové neformálne vzdelávacie a výchovné prvky a projektovú výuku, čím pomáha napĺňať vzdelávací obor a viaceré predmety.
 • Zlepšuje kvalitu školského stravovania, čo zvýší atraktivitu školy medzi rodičmi.
 • Zvyšuje atraktivitu školy = viac žiakov = viac peňazí do rozpočtu školy (na základe normatívneho vzorca).
 • Financovanie rôznorodých vzdelávacích aktivít vďaka dlhodobej podpore nášho hlavného partnera - spoločnosti Kaufland.
 • Účasť v európskom H2020 projekte School Food 4 Change, ktorá nám umožňuje školám zafinancovať rôznorodé vzdelávacie aktivity.
 • Možnosť benefitovať zo zľavového systému pre školy od našich produktových partnerov.

Pre pedagógov:

 • Vytvára príležitosti a možnosti pre využitie zážitkových a projektových foriem učenia a obohatenia výuky o novú, doteraz nespracovanú tému – jedlo.
 • Program je jednou z ciest ako napĺňať túto prierezovú tému environmentálnej výchovy, pracovného vyučovania, ale aj na hodinách matematiky, informatiky, biológie, chémie, geografie a ďalších predmetoch prostredníctvom našich metodík.

Pre rodičov žiakov školy:

 • Komplexne rieši školské stravovanie, prináša kvalitatívny skok k lepšiemu.
 • Zlepšuje stravovanie detí, čo sa premieta do zlepšenia ich zdravia, ako aj do zlepšenia výsledkov v škole a v správaní.
 • Pomáha tvoriť budúcich uvedomelých spotrebiteľov tým, že v mladých ľuďoch vytvára očakávanie dobrého jedla a rozvíja ich schopnosti a návyky, ktoré budú potrebovať k zdravému a úspešnému životu.
 • Pomáhá deťom a žiakom rozvíjať praktické kľúčové zručnosti, ako je varenie, pestovanie a výber vhodných potravín z hľadiska zdravia a udržateľného rozvoja.

Pre pracovníkov školskej jedálne:

 • Poskytuje možnosť prehlbovania vedomostí pracovníkov školskej jedálne v téme výživy.
 • Výtvára priestor na zviditeľnenie a ocenenie ich často nedocenenej práce.
 • Zvyšuje prestíž pracovníkov školskej jedálne – vďaka čomu môže získať ďalších zákazníkov mimo školy, hľadajúcich kvalitné stravovanie (domovy pre seniorov, podniky a pod.).
 • Školské jedálne môžu spájať svoje nákupne sily v regiónoch, prepájať sa a zdielať medzi sebou príklady dobrej praxe.

Pre zriaďovateľov školy:

 • Získanie prestíže: „Realizujeme Skutočne zdravú školu, ktorú zaujíma, čo a ako deti jedia.“
 • Zdravá škola = zdravé deti, zdraví žiaci = zdravá generácia = v budúcnosti zdravé mesto so zdravými občanmi.
 • Podpora ekonomického rozvoja celého regiónu - školské jedálne vo väčšej miere nakupujú suroviny od miestnych poľnohospodárov, výrobcov remeselných potravín a distribútorov.
 • Program prispieva k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs). 

Zľavy od produktových partnerov:

Školy zapojené do programu Skutočne zdravá škola získajú od našich partnerov zľavy na nákup ich produktov a služieb. Bližšie informácie poskytneme každej škole po registrácii do programu. S akými partnermi spolupracujeme sa dozviete tu

Program Skutočne zdravá škola je ideálnym doplnením ďalších programov, ako sú napríklad:

Registrujte vašu školu do programu tu