Školský poriadok ZŠ Záhorska Ves

23. 11. 2022
ZŠ Záhorská Ves

Naša základná škola uplatňuje v oblasti ochrany a prevencie žiakov pred sociálno-patologickými javmi a omamnými látkami v súlade s POP MŠ a Národným programom boja proti drogám viaceré opatrenia. Triedni učitelia sú povinní zaradiť do plánu triednickych hodín problematiku drog a drogových závislostí. Naši vyučujúci taktiež priebežne monitorujú zmeny v správaní žiakov a v prípade prechovávania, distribúcie alebo užívania alkoholu a drog bezodkladne privolajú zákonných zástupcov a OR PZ.

Samozrejmosťou je aj zákaz fajčenia v areáli základnej školy a pri činnostiach organizovaných základnou školou. Na základe Školského poriadku majú žiaci zákaz nosiť do školy nápoje obsahujúce kofeín (napr. Coca-Cola) alebo iné nápoje, vrátane energetických nápojov, ktoré vyvolávajú u žiakov nepokoj, podráždenie a nervozitu. Snažíme sa prostredníctvom osvety a zaradenia témy zdravého životného štýlu do výchovno-vzdelávacích osnov žiakov zabrániť tomu, aby si nosili do školy na desiatu čipsy, fastfood, príliš mastné jedlá alebo polotovary. Zdôrazňujeme im dôležitosť večierky a dostatku kvalitného spánku, ktorý z nich robí výkonnejších a sviežejších žiakov. Z diskusií so žiakmi sme zistili, že čoraz viac rodín doma pije obyčajnú vodu a čaje. V našej školskej jedálni okrem ovocných nápojov ponúkame žiakom aj čistú vodu.

Mgr. Lenka Liščáková    

Späť na zoznam