ZŠ Dolné lúky, Brezová pod Bradlom

Informácie

Dolné lúky, 357
90613 Brezová pod Bradlom
Trenčiansky kraj

www.zsbrezova.edu.sk

Postup v programe

Angažovanosť a kultúra stravovania

Školská rada či vedenie školy odsúhlasilo plán podpory zdravého stravovania a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplneniu. Založenie Akčnej skupiny pre zdravé stravovanie je kľúčové, členovia sa pravidelne stretávajú, kontrolujú harmonogram a nastavujú zmeny a aktivity v škole.
Priebežne monitorujeme počet detí, žiakov či študentov, využívajúcich školské stravovanie a podnikáme kroky k zvýšeniu ich počtu.
S rodičmi a žiakmi konzultujeme možnosti zlepšenia školského stravovania.
Informujeme rodičov o zložení pokrmov v školskej jedálni a o aktivitách programu Skutočne zdravá škola a pozývame ich, aby osobne ochutnali jedlá.
Podporujeme žiakov, aby sami prichádzali s nápadmi na zlepšenie školského stravovania a najlepšie nápady realizujeme v praxi.
Naši pedagógovia pomáhajú sprevádzať žiakov v pozitívnej atmoséfere a zabezpečujú v jedálni pokojný a pozitívny priebeh obeda.
Rešpektujeme potreby stravníkov so špeciálnou diétou a umožníme im ohriať si diétne jedlo z domu.
Pri umývaní jedálne a priestorov školy sme zahájili prechod na ekologicky šetrné čistiace a umývacie prostriedky.

Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu (v spolupráci s našou školskou jedálňou)

Školská jedáleň pri príprave pokrmov spĺňa všetky odporúčania na kvalitu a zostavenie jedálneho lístka uvedené v Aplikácii princípov k MSN a receptúram pre školské stravovanie.
Najmenej 75 % všetkých jedál je vyrobených z čerstvých, nespracovaných surovín či potravín.
Odporúčame, aby všetky čerstvé a nespracované suroviny pochádzali z fariem - ak je to možné - vzdialených od školy do cca 150 km, pokiaľ sú dostupné.
Mäso na prípravu jedál pochádza z chovu v Slovenskej republike.
Pokrmy v jedálnom lístku odrážajú sezónnosť a všetky sezónne suroviny sú v texte jedálnička zreteľne označené.
V školskej jedálni, na webovej stránke alebo sociálnych sieťach školy sú k dispozícii informácie o pôvode použitých surovín.
Pracovníci školskej jedálne sa zapájajú do vzdelávacích a osvetových aktivít.
Deti, žiaci, študenti a pracovníci školy majú prístup k pitnej vode podľa potreby celý deň.
Podávanie čerstvej zeleniny a ovocia je na dennej báze - kusové, vo forme šalátu či oblohy.
V jedálnom lístku je minimálne 1x týždenne zaradená ryba, ako hlavné jedlo alebo polievka a 2x týždenne zaradená strukovina, ako polievka alebo hlavné jedlo.
Školská jedáleň absolvovala vzdelávaciu a konzultačnú službu Analýza školskej jedálne a prijala z nej vyplývajúce odporúčania.

Vzdelávánie o jedle a stravovaní

Zdravé a udržateľné jedlo je témou školských aj mimoškolských aktivít.
Strava a zdravé návyky sú prierezovo zaradené do výuky v rámci plnenia výchovno-vzdelávacích výstupov.
Iniciovali sme kroky k vytvoreniu školskej zeleninovej a ovocnej záhrady a chceme zaradiť do výučby záhradkarske aktivity.
V rámci výučby organizujeme každý rok návštevy fariem. V prípade, že to situácia nedovoľuje, praktickú výučbu o tom, odkiaľ jedlo pochádza a ako sa pestuje, zabezpečujeme priamo v škole.

Miestne spoločenstvo a spolupráca

Každoročne organizujeme pre žiakov, rodičov a verejnosť akcie na tému zdravé stravovanie.
Zapájame rodičov žiakov a verejnosť do našich pestovateľských a kulinárskych aktivít.
Oboznamujeme iné školy, rodičov a verejnosť s našimi skúsenosťami z programu Skutočne zdravá škola.
26/26

Angažovanosť a kultúra stravovania

Akčná skupina preskúmala kultúru stravovania v škole (rozdiely pred registráciou do programu a po nej/po získaní bronzového certifikátu) a dohodla sa na svojich ďalších aktivitách.
Pri zostavovaní rozvrhu má obedová prestávka prioritu.
Zabezpečíme, aby príslušní učitelia mali dostatočné vedomosti a skúsenosti na vedenie pestovateľských hodín a hodín varenia.
Edukujeme rodičov, aby svojim deťom nedávali na desiatu priemyselne spracované pochutiny.
Pri upratovaní priestorov školy a umývaní riadu v školskej jedálni sa používajú prevažne ekologické čistiace a pracie prostriedky.
Deti sa stravujú v príjemnej a pokojnej atmosfére tak, aby mali dostatok času si jedlo vychutnať. Kontrolujeme prostredie v jedálni z pohľadu nezdravej hladiny zvuku, osvetlenia.

Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu (v spolupráci s našou školskou jedálňou)

Čerstvé a nespracované suroviny, ktoré školská jedáleň nakupuje pre prípravu pokrmov pochádzajú od pestovateľov a chovateľov s prevádzkou v okruhu do 150 km od sídla školskej jedálne, najmenej v 20 % (v účtovnej hodnote) z nakúpených surovín.
Minimálne 5 % surovín (v účtovnej hodnote) pochádza z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva – bioprodukt alebo biopotravina.
Školská jedáleň ponúka možnosť výberu najmenej z dvoch jedál, pričom jedno jedlo spĺňa podmienky pre vegetariánsku a/alebo nemliečnu stravu.
Kuracie mäso pochádza z veľmi šetrných chovov a/alebo aspoň 10 % pochádza z ekologických chovov.
Na prípravu jedál sa prednostne používajú vajcia z ekologického poľnohospodárstva, voľných výbehov a/alebo podstielkových chovov.
V školskej jedálni nie sú podávané žiadne ohrozené druhy rýb z „Červeného zoznamu ohrozených druhov IUCN“.

Vzdelávánie o jedle a stravovaní

Zabezpečili sme, aby žiaci pestovali plodiny ekologicky, v rámci pestovateľských hodín.
Založili sme krúžok varenia a naši žiaci v ňom varia zo sezónnych potravín s využitím regionálnych zdrojov.
Aspoň raz ročne môžu žiaci variť jedlá či jesť plody, ktoré vypestovali sami.
Poučili sme žiakov a vykonali príslušné zmeny v oblasti etiky a ekológie stravovania.
Jeden alebo viac ročníkov udržiava počas školského roka kontakt s miestnym poľnohospodárskym podnikom alebo farmárom a aspoň raz ročne ich navštívi.
Podporujeme následné vzdelávanie žiakov 9. ročníkov a študentov maturitných ročníkov formou prednášky o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách so zameraním na gastronomický a poľnohospodársky sektor.

Miestne spoločenstvo a spolupráca

Naši pedagógovia zdieľajú skúsenosti z programu Skutočne zdravá škola s inými škôlkami, rodičmi a verejnosťou.
Škôlka aspoň raz ročne organizuje pre rodičov besedu alebo prednášku o vyváženej strave.
Škôlka informuje rodičov o online/offline vzdelávacích aktivitách, ktoré pre verejnosť realizuje Skutočne zdravá škola.
Organizujeme akcie s cieľom zapojiť do našich pestovateľských a kulinárskych akcií rodičov, žiakov a verejnosť.
19/22

Angažovanosť a kultúra stravovania

Zmenšujeme objem biologického odpadu v spolupráci s dodávateľmi surovín pre školskú jedáleň.

Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu (v spolupráci s našou školskou jedálňou)

Najmenej 25 % (v účtovnej hodnote) nakúpených čerstvých a nespracovaných surovín pochádza od pestovateľov a chovateľov s prevádzkou v okruhu do 150 km od sídla školskej kuchyne.
Všetko používané mäso, s výnimkou morských rýb, pochádza zo zvierat chovaných na Slovensku.
Minimálne 8 % surovín (v účtovnej hodnote) pochádza z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva.
Na prípravu jedál sú používané vajcia z voľných výbehov (označenie „1“) alebo z ekologických chovov („0“).
Pri zostavovaní jedálneho lístka sa sladké múčne jedlo podáva najviac 1x mesačne.
Ku každému jedlu je podávaná čerstvá zelenina alebo ovocie alebo aspoň zelená vňať na nátierke, polievke, hlavnom jedle.

Vzdelávánie o jedle a stravovaní

Deti a rodičia majú možnosť zúčastniť sa praktických mimoškolských aktivít organizovaných na miestnych farmách.

Miestne spoločenstvo a spolupráca

Na našej materskej škôlke sa o vyváženom stravovaní a varení môžu vzdelávať aj rodičia detí a verejnosť.
Rodičia našich žiakov a verejnosť sa aktívne zapájajú do školských aktivít v oblasti varenia a záhradkárstva.
0/10

Blog

 • Aby potraviny nekončili v koši

  02. 10. 2023

  Znížením množstva vyhodeného jedla v školských jedálňach aj školy pomáhajú znížiť množstvo odpadu na skládkach alebo spaľovniach a tak pomáhajú šetriť prírodu...

  Celý článok
 • Súťaž „Zdravé desiate“

  19. 07. 2023

  V štvrtých ročníkoch sme uskutočnili súťaž „Zdravé desiate“. Súťaž prebiehala celý školský rok v triedach s približne rovnakým počtom žiakov. V triedach sme mali...

  Celý článok
 • Výlet na farmu

  25. 06. 2023

  Deň mlieka sme si pripomenuli prezentáciou, ktorú nám poslala firma RAJO. Žiaci sa dozvedeli príbeh mlieka od kravičiek až k nám domov. Tak sme sa vybrali aj my na blízku...

  Celý článok
 • Naša bylinková záhradka

  19. 06. 2023

  Na našej škole vedieme obľúbený krúžok „Varenie a pečenie“ . Celý rok sme na krúžku vytvárali mnohé zaujímavé ale zároveň aj zdravé recepty. Takými boli aj muffiny,...

  Celý článok
 • Dážďovkobranie

  05. 06. 2023

  Záver projektu "Kompostovanie s Envirožvirkom" a projektu "Návrat ku koreňom" bola oslava nielen dážďoviek, ale aj pôdy a životného prostredia pod názvom...

  Celý článok
 • NÁVRAT KU KOREŇOM

  04. 04. 2023

  V priebehu tohto školského roka 2022/23 realizuje naša škola projekt Návrat ku koreňom vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Projekt vedie žiakov späť ku koreňom, k trvalo...

  Celý článok
 • Sú zdravé potraviny „nechutné a drahé“?

  02. 02. 2023

  V januári naši siedmaci robili projekt "Zdravý jedálniček". Najskôr zaznamenali svoj bežný deň - jedlo, pitie, pohybové aktivity, spánok a následne vypracovali...

  Celý článok
 • Hovorme o jedle

  06. 12. 2022

  Aj v tomto školskom roku sa zapojila naša škola do X. ročníka súťažno-vzdelávacích aktivít Hovorme o jedle. Téma potravín a jedla bola prepojená na všetkých vyučovacích...

  Celý článok
 • Kompostovanie s Envirožvirkom

  08. 10. 2022

  V tomto školskom roku vďaka poskytnutému grantu z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom environmentálneho grantového programu s názvom „Zelené oči“...

  Celý článok
 • Moja malá záhradka

  20. 06. 2022

  Do súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Kaufland, pre žiakov 1.stupňa ZŠ, sa zapojila aj naša škola. Vďaka tejto súťaži chcela deťom priblížiť prírodu a súťaživou...

  Celý článok
 • "Brezofský Agrokomplex"

  13. 05. 2022

  Žiaci piateho ročníka sa netradične učili o poľnohospodárskych plodinách (obilninách, okopaninách a olejninách). V rámci "Brezofského Agrokomplexu" si pripravili...

  Celý článok
 • Zdravé smothies a milkshakes

  08. 05. 2022

  Svetový deň zdravia si pripomenuli žiaci 5.A triedy vo štvrtok 7.4. 2022. V žiackej kuchynke si pripravili zdravé smothies a milkshakes, ktoré navzájom ochutnávali a hodnotili...

  Celý článok
 • Predstavenie školy Brezová pod Bradlom

  07. 04. 2022

  Do programu Skutočne zdravá škola sa zapojila aj naša škola ZŠ Brezová pod Bradlom. Naším cieľom je zvýšenie záujmu detí o svoje zdravie. Netradičnou formou, cez vlastné...

  Celý článok
Späť na zoznam