ZŠ 8.mája, Svidník

Informácie

8.mája 640/39
089 01 Svidník
Prešovský kraj

https://zs8majask.edupage.org/

Postup v programe

Angažovanosť a kultúra stravovania

Školská rada či vedenie školy odsúhlasilo plán podpory zdravého stravovania a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplneniu. Založenie Akčnej skupiny pre zdravé stravovanie je kľúčové, členovia sa pravidelne stretávajú, kontrolujú harmonogram a nastavujú zmeny a aktivity v škole.
Priebežne monitorujeme počet detí, žiakov či študentov, využívajúcich školské stravovanie a podnikáme kroky k zvýšeniu ich počtu.
S rodičmi a žiakmi konzultujeme možnosti zlepšenia školského stravovania.
Informujeme rodičov o zložení pokrmov v školskej jedálni a o aktivitách programu Skutočne zdravá škola a pozývame ich, aby osobne ochutnali jedlá.
Podporujeme žiakov, aby sami prichádzali s nápadmi na zlepšenie školského stravovania a najlepšie nápady realizujeme v praxi.
Naši pedagógovia pomáhajú sprevádzať žiakov v pozitívnej atmoséfere a zabezpečujú v jedálni pokojný a pozitívny priebeh obeda.
Rešpektujeme potreby stravníkov so špeciálnou diétou a umožníme im ohriať si diétne jedlo z domu.
Pri umývaní jedálne a priestorov školy sme zahájili prechod na ekologicky šetrné čistiace a umývacie prostriedky.

Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu (v spolupráci s našou školskou jedálňou)

Školská jedáleň pri príprave pokrmov spĺňa všetky odporúčania na kvalitu a zostavenie jedálneho lístka uvedené v Aplikácii princípov k MSN a receptúram pre školské stravovanie.
Najmenej 75 % všetkých jedál je vyrobených z čerstvých, nespracovaných surovín či potravín.
Odporúčame, aby všetky čerstvé a nespracované suroviny pochádzali z fariem - ak je to možné - vzdialených od školy do cca 150 km, pokiaľ sú dostupné.
Mäso na prípravu jedál pochádza z chovu v Slovenskej republike.
Pokrmy v jedálnom lístku odrážajú sezónnosť a všetky sezónne suroviny sú v texte jedálnička zreteľne označené.
V školskej jedálni, na webovej stránke alebo sociálnych sieťach školy sú k dispozícii informácie o pôvode použitých surovín.
Pracovníci školskej jedálne sa zapájajú do vzdelávacích a osvetových aktivít.
Deti, žiaci, študenti a pracovníci školy majú prístup k pitnej vode podľa potreby celý deň.
Podávanie čerstvej zeleniny a ovocia je na dennej báze - kusové, vo forme šalátu či oblohy.
V jedálnom lístku je minimálne 1x týždenne zaradená ryba, ako hlavné jedlo alebo polievka a 2x týždenne zaradená strukovina, ako polievka alebo hlavné jedlo.
Školská jedáleň absolvovala vzdelávaciu a konzultačnú službu Analýza školskej jedálne a prijala z nej vyplývajúce odporúčania.

Vzdelávánie o jedle a stravovaní

Zdravé a udržateľné jedlo je témou školských aj mimoškolských aktivít.
Strava a zdravé návyky sú prierezovo zaradené do výuky v rámci plnenia výchovno-vzdelávacích výstupov.
Iniciovali sme kroky k vytvoreniu školskej zeleninovej a ovocnej záhrady a chceme zaradiť do výučby záhradkarske aktivity.
V rámci výučby organizujeme každý rok návštevy fariem. V prípade, že to situácia nedovoľuje, praktickú výučbu o tom, odkiaľ jedlo pochádza a ako sa pestuje, zabezpečujeme priamo v škole.

Miestne spoločenstvo a spolupráca

Každoročne organizujeme pre žiakov, rodičov a verejnosť akcie na tému zdravé stravovanie.
Zapájame rodičov žiakov a verejnosť do našich pestovateľských a kulinárskych aktivít.
Oboznamujeme iné školy, rodičov a verejnosť s našimi skúsenosťami z programu Skutočne zdravá škola.
26/26

Angažovanosť a kultúra stravovania

Akčná skupina preskúmala kultúru stravovania v škole (rozdiely pred registráciou do programu a po nej/po získaní bronzového certifikátu) a dohodla sa na svojich ďalších aktivitách.
Pri zostavovaní rozvrhu má obedová prestávka prioritu.
Zabezpečíme, aby príslušní učitelia mali dostatočné vedomosti a skúsenosti na vedenie pestovateľských hodín a hodín varenia.
Edukujeme rodičov, aby svojim deťom nedávali na desiatu priemyselne spracované pochutiny.
Pri upratovaní priestorov školy a umývaní riadu v školskej jedálni sa používajú prevažne ekologické čistiace a pracie prostriedky.
Deti sa stravujú v príjemnej a pokojnej atmosfére tak, aby mali dostatok času si jedlo vychutnať. Kontrolujeme prostredie v jedálni z pohľadu nezdravej hladiny zvuku, osvetlenia.

Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu (v spolupráci s našou školskou jedálňou)

Čerstvé a nespracované suroviny, ktoré školská jedáleň nakupuje pre prípravu pokrmov pochádzajú od pestovateľov a chovateľov s prevádzkou v okruhu do 150 km od sídla školskej jedálne, najmenej v 20 % (v účtovnej hodnote) z nakúpených surovín.
Minimálne 5 % surovín (v účtovnej hodnote) pochádza z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva – bioprodukt alebo biopotravina.
Školská jedáleň ponúka možnosť výberu najmenej z dvoch jedál, pričom jedno jedlo spĺňa podmienky pre vegetariánsku a/alebo nemliečnu stravu.
Kuracie mäso pochádza z veľmi šetrných chovov a/alebo aspoň 10 % pochádza z ekologických chovov.
Na prípravu jedál sa prednostne používajú vajcia z ekologického poľnohospodárstva, voľných výbehov a/alebo podstielkových chovov.
V školskej jedálni nie sú podávané žiadne ohrozené druhy rýb z „Červeného zoznamu ohrozených druhov IUCN“.

Vzdelávánie o jedle a stravovaní

Zabezpečili sme, aby žiaci pestovali plodiny ekologicky, v rámci pestovateľských hodín.
Založili sme krúžok varenia a naši žiaci v ňom varia zo sezónnych potravín s využitím regionálnych zdrojov.
Aspoň raz ročne môžu žiaci variť jedlá či jesť plody, ktoré vypestovali sami.
Poučili sme žiakov a vykonali príslušné zmeny v oblasti etiky a ekológie stravovania.
Jeden alebo viac ročníkov udržiava počas školského roka kontakt s miestnym poľnohospodárskym podnikom alebo farmárom a aspoň raz ročne ich navštívi.
Podporujeme následné vzdelávanie žiakov 9. ročníkov a študentov maturitných ročníkov formou prednášky o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách so zameraním na gastronomický a poľnohospodársky sektor.

Miestne spoločenstvo a spolupráca

Naši pedagógovia zdieľajú skúsenosti z programu Skutočne zdravá škola s inými škôlkami, rodičmi a verejnosťou.
Škôlka aspoň raz ročne organizuje pre rodičov besedu alebo prednášku o vyváženej strave.
Škôlka informuje rodičov o online/offline vzdelávacích aktivitách, ktoré pre verejnosť realizuje Skutočne zdravá škola.
Organizujeme akcie s cieľom zapojiť do našich pestovateľských a kulinárskych akcií rodičov, žiakov a verejnosť.
0/22

Angažovanosť a kultúra stravovania

Zmenšujeme objem biologického odpadu v spolupráci s dodávateľmi surovín pre školskú jedáleň.

Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu (v spolupráci s našou školskou jedálňou)

Najmenej 25 % (v účtovnej hodnote) nakúpených čerstvých a nespracovaných surovín pochádza od pestovateľov a chovateľov s prevádzkou v okruhu do 150 km od sídla školskej kuchyne.
Všetko používané mäso, s výnimkou morských rýb, pochádza zo zvierat chovaných na Slovensku.
Minimálne 8 % surovín (v účtovnej hodnote) pochádza z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva.
Na prípravu jedál sú používané vajcia z voľných výbehov (označenie „1“) alebo z ekologických chovov („0“).
Pri zostavovaní jedálneho lístka sa sladké múčne jedlo podáva najviac 1x mesačne.
Ku každému jedlu je podávaná čerstvá zelenina alebo ovocie alebo aspoň zelená vňať na nátierke, polievke, hlavnom jedle.

Vzdelávánie o jedle a stravovaní

Deti a rodičia majú možnosť zúčastniť sa praktických mimoškolských aktivít organizovaných na miestnych farmách.

Miestne spoločenstvo a spolupráca

Na našej materskej škôlke sa o vyváženom stravovaní a varení môžu vzdelávať aj rodičia detí a verejnosť.
Rodičia našich žiakov a verejnosť sa aktívne zapájajú do školských aktivít v oblasti varenia a záhradkárstva.
0/10

Blog

Späť na zoznam