Ciele programu Skutočne zdravá škola

 • zdravé deti

 • potravinovo gramotní ľudia

 • aktívne miestne spoločenstvá

 • udržateľné hospodárstvo

 • zdravé životné prostredie

Vízia programu Skutočne zdravá škola

​​​​Vznik projektu na Slovensku je reakciou na aktuálnu situáciu v oblasti verejného stravovania v štátnych stravovacích zariadeniach, ako aj na nárast civilizačných ochorení na Slovensku. Používanie nekvalitných surovín, nevyvážená strava, nárast obezity, ale aj porúch príjmu potravy, nezáujem detí o kvalitnú a vyváženú stravu, ekonomicky neefektívne vedenie kuchýň – to sú nedostatky, s ktorými sa v súčasnosti môžeme stretnúť na školách a verejnosti.

Piliere

Angažovanosť

 • Akčná skupina, ktorá sa sa venuje zlepšeniu v oblasti stravy

 • Škola svojich stravníkov informuje o zložení a pôvode pokrmov

 • Podpora žiakov a rodičov, aby prichádzali s nápadmi na zmeny v oblasti stravovania

Kvalita stravy a pôvod surovín

 • Používanie prevažne čerstvých surovín a len minimum alebo žiadne polotovary 

 • Podpora lokálnych a regionálnych dodávateľov potravín

 • Základ pitného režimu je pitná voda

Vzdelávanie

 • Zapájanie sa do mimoškolských vzdelávacích aktivít v oblasti výživy a zdravia

 • Téma udržateľného stravovania je zakomponovaná v učebných osnovách vybraných predmetov

 • Navštevy fariem, pestovanie na záhrade alebo v budove školy, lekcie varenie a spoznávanie tradičných remesiel

Zodpovednosť

 • Vzdelávanie v téme udržateľného stravovania - učitelia, rodičia, deti, aj pani kuchárky

 • Triedenie odpadkov, kompostovanie a snaha o minimalizáciu potravinových zvyškov

 • Využívanie ekologických čistiacich prostriedkov

Komunita

 • Organizácia kulinárskych súťaží a podujatí

 • Zapájanie a motivácia k zdravému stravovaniu aj smerom k rodičom, prarodičom

 • Zdieľanie aktivít v oblasti zdravého stravovania s verejnosťou a inými školami

Na zamyslenie

V Slovenskej republike funguje viac ako 4000 prevádzok školského stravovania*. V nich sa denne stravuje takmer 800 000 detí (čo predstavuje asi 70 percent z celkového počtu detí od MŠ po SŠ), ktoré za rok v školskej jedálni zjedia približne 180 miliónov pokrmov* (zdroj: 2muse). To predstavuje obrovskú príležitosť na ozdravenie detí a celej spoločnosti.

Ak sa téma jedla a stravovania v školskej jedálni stane súčasťou vzdelávania a deti sa dozvedia, odkiaľ pochádzajú potraviny a ako sa vyrábajú, pravdepodobne sa rozhodnú pre zdravý spôsob stravovania.

Ak začnú jedálne nakupovať poľnohospodárske suroviny a potraviny od miestnych farmárov a výrobcov vo väčšej miere, ich kúpna sila pomôže vytvoriť pracovné miesta a prinesie ďalšie výhody miestnej ekonomike, najmä na vidieku. 

„Deti, ktoré porozumejú hodnote jedla, budú v budúcnosti kupovať kvalitnejšie potraviny“.

Kým predškolák dokončí svoje stredoškolské štúdium, skonzumuje viac ako 4 000 pokrmov v školskej jedálni, čo predstavuje 4 000 príležitostí na posilnenie tela a mysle, na maškrtenie bez negatívnych následkov na zdravie a na pochopenie vzťahu medzi jedlom, ktoré jeme a svetom, v ktorom žijeme.

*Za poskytnutie faktov a štatistických údajov ďakujeme prieskumnej agentúre 2muse